Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 6,135
Najnowszy Użytkownik: ~Staceyanimi
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


NARADA KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI 13-15.01.2019 R. W WSPOL W SZCZYTNIE C.D.

W dniach 13-15 stycznia br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej polskiej Policji. Wśród uczestników narady znaleźli się: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzorujący Policję Jarosław ZIELIŃSKI, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK, jego zastępcy nadzorujący poszczególne piony, a także przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz CZARTORYSKI. Ponadto w naradzie udział wzięli komendanci wszystkich jednostek organizacyjnych Policji w kraju, do szczebla powiatowego oraz przedstawiciele związków zawodowych. Jak widnieje w poprzednim komunikacie Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowały: Danuta HUS, Joanna STEC-TRZPIL oraz Dorota GIELECIŃSKA.

Celem narady było podsumowanie pracy policjantów i pracowników Policji w 2018 roku, omówienie ocen wystawionych Policji przez społeczeństwo, a także wyznaczenie priorytetów na rok 2019.

Gen. insp. Jarosław SZYMCZYK podsumowując ubiegły rok zwrócił uwagę, że największą wartością Policji są ludzie, którzy w niej służą.


Minister Jarosław ZIELIŃSKI podczas swojej wypowiedzi podkreślił, że na dobrą ocenę polskiej Policji ma wpływ nie tylko codzienny trud 100 tysięcy funkcjonariuszy, ale również blisko 25 tysięcy pracowników Policji. Zdecydowanie zaznaczył rolę pracowników dla prawidłowego funkcjonowania całej organizacji. Zwrócił także szczególną uwagę, zebranym na naradzie komendantom, o obowiązku współpracy kierownictwa ze stroną społeczną - związkami zawodowymi działającymi na rzecz całego środowiska policyjnego.

Zaznaczyć należy, że temat związków zawodowych przewinął się na naradzie jeszcze kilkakrotnie.
Miedzy innymi podczas wypowiedzi I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dra Andrzeja SZYMCZYKA zastępujacego w większej części narady Komendanta Głównego Policji, który w związku z tragicznym wydarzeniem związanym z ugodzeniem nożem prezydenta Gdańska Pawła ADAMOWICZA został zobligowany przez Ministra SWiA Joachima BRUDZIŃSKIEGO do powrotu do Warszawy.
Nadinsp. Andrzej SZYMCZYK w podsumowaniu narady silnie zaakcentował wagę dobrej, partnerskiej współpracy na linii strona służbowa i strona społeczna. Przypomniał zebranemu kierownictwu o obowiązku prowadzenia konstruktywnego dialogu ze związkami zawodowymi, w tym również o uzgadnianiu zasad podziału nagród.

Te dwa głosy: Ministra Jarosława ZIELIŃSKIEGO oraz I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dra Andrzeja SZYMCZYKA w znaczący sposób podkreśliły rolę związków zawodowych działających w Policji. Uczuliły komendantów na jakość współpracy z działaczami związkowymi, którzy stanowią ważny łącznik między strategicznym działaniem kierownictwa a szeregowymi pracownikami. Zaznaczył również, że współpraca i partnerstwo powinny przyświecać działaniom obu stron!

Na podkreślenie zasługują również wystąpienia samych związkowców: zarówno Rafała JANKOWSKIEGO - Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, jak i przedstawicieli związków pracowniczych. To ewenement w skali historii Policji, bo wspólną prezentację i wypowiedź wygłosiły na przemian: Danuta HUS - Przewodnicząca naszej organizacji związkowej oraz Małgorzata LEWICKA - Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji. Wysoką ocenę takiej postawy wystawił nadinsp. Andrzej SZYMCZYK, który docenił również merytorykę wystąpienia naszych związkowych reprezentantek.


Zdjęcie: www.policja.pl

marjory dnia styczeń 17 2019 22:01:36 ·
NARADA SŁUŻBOWA KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI, SZCZYTNO 2019
W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie trwa narada służbowa kadry kierowniczej polskiej Policji podsumowująca pracę w 2018 roku i określająca trendy i zadania na rok 2019.


Zgodnie z zaproszeniem Pana Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława SZYMCZYKA w naradzie udział biorą przedstawicielki naszej organizacji związkowej:
Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,
Joanna Stec-Trzpil - Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP
oraz Dorota GIELECIŃSKA - Przewodnicząca Zarządu KGP ZZPP.


W programie narady umieszczone zostało wystąpienie Przewodniczącej Danuty HUS.
O szczegółach poinformujemy w terminie późniejszym.


marjory dnia styczeń 14 2019 16:16:15 ·
KALENDARZ ZZPP 2019
Jest tak uroczy, że trudno się nim nie podzielić. Oto kalendarz Związku Zawodowego Pracowników Policji na rok 2019.
marjory dnia styczeń 07 2019 22:16:22 ·
O PRACACH ZZPP W 2018 ROKU W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

Skończył nam się rok 2018. W skrócie przytaczamy najważniejsze działania i prace podjęte i zrealizowane przez Związek Zawodowy Pracowników Policji w tym okresie i zdecydowanie stwierdzamy, że to był dobry rok.
I to wszystko w dużej mierze dzięki WAM - naszym związkowcom! Bez Was i bez Waszej lojalności polegającej np. na członkostwie w naszej organizacji związkowej, nie moglibyśmy pracować nad poprawianiem sytuacji pracowników Policji. Dziękujemy więc Wam za okazanie zaufanie, zapraszamy do wspólnej pracy i z niecierpliwością czekamy na to, co przyniesie nam nowy rok 2019. Wiadomo, że nie bez wysiłku i starań, więc życzmy sobie nawzajem, by nie zabrakło nam sił i cierpliwości do pracy w 2019 roku. Zakładamy i wierzymy: w NOWYM DOBRYM ROKU!

Tymczasem polecamy zerknięcie do naszego związkowego kalendarium 2018:


- w dniu 4 stycznia 2018 roku podpisanie porozumienia określającego zasady współpracy Komendanta Głównego Policji z zarządami organizacji związkowych, które zrzeszają pracowników Komendy Głównej Policji. Sygnatariuszem z Zarządu Komendy Głównej Policji Związku Zawodowego Pracowników Policji była kol. Dorota GIELECIŃSKA;

- 8-9 stycznia 2018 roku w Wyższej Szkole Policji odbyła się narada roczna kierownictwa MSWiA: Mariusza BŁASZCZAKA i Jarosława ZIELIŃSKIEGO oraz kierownictwa polskiej Policji. Głównym jej tematem było podsumowanie ostatnich 12 miesięcy i omówienie zadań na rok 2018. W naradzie udział wzięły dwie przedstawicielki ZZPP Danuta HUS i Dorota GIELECIŃSKA;

- w dniu 27 stycznia 2018 roku odbył się Piąty Charytatywny Bal Oficerski, którego celem było zebranie środków na wsparcie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W tym charytatywnym przedsięwzięciu udział wzięła Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji;

- okres styczeń - luty 2018 roku udział naszych przedstawicieli w odprawach rocznych podsumowujących pracę poszczególnych jednostek Policji w całym kraju;

- w dniu 14 lutego 2018 roku pisemne wystąpienie ZZPP do Pana Joachima BRUDZIŃSKIEGO Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przedstawienia problemów pracowników Policji (nie tylko finansowych) oraz propozycji ich rozwiązań. Pismo TUTAJ;

- w dniach 21-23 lutego 2018 roku posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP w Broku połączone ze szkoleniami: finansowym oraz z zakresu zarządzania wynagrodzeniami w jednostkach Policji;

- w dniu 6 marca 2018 roku kolejne pisemne wystąpienie naszej organizacji związkowej do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zawierające obszerne przedstawienie problemów nurtujących grupę zawodową, jaką są pracownicy Policji. Pismo dla przypomnienia TUTAJ ;

- w dniu 15 marca 2018 roku spotkanie Przedstawicieli ZZPP z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem BRUDZIŃSKIM. Podczas spotkania Danuta HUS, Józef ĆWIKLIŃSKI oraz Joanna STEC-TRZPIL poruszyli szereg spraw związanych z funkcjonowaniem pracowników w środowisku policyjnym. Wnosiliśmy o rozwiązanie przedstawionych problemów przez Pana Ministra SWiA;

- w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Szczyrku odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla przewodniczących zarządów terenowych/wojewódzkich i krajowych naszej organizacji związkowej;

- w dniu 14 maja 2018 roku udział Danuty HUS i Ryszarda WOŁOSZCZAKA w V Kongresie Forum Związków Zawodowych;

- w dniach 13-15 czerwca 2018 roku posiedzenie KK w Janowie Lubelskim, które oprócz realizacji statutowych zadań związku dzięki życzliwości dr Tomasza SZANKINA - Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi połączone zostało ze szkoleniem na temat budowania konkurencyjności wynagrodzeń w oparciu o realizację "Programu Modernizacji Policji (...) w latach 2017-2020";

- w czerwcu 2018 roku do naszej organizacji związkowej dołączył nowy zarząd. Powstał Podkarpacki Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Pracowników Policji;

- w dniu 19 czerwca 2018 roku wystąpienie Danuty HUS do Pana Komendanta Głównego Policji o przeznaczenie dodatkowych środków na nagrody dla pracowników Policji, na które w dniu 18 lipca 2018 roku otrzymaliśmy odpowiedź o 500 tysiącach zł przyznanych przez Pana Generała na ten cel. Pismo TUTAJ;

- lipiec 2018 roku poparcie przez ZZPP akcji protestacyjnej służb mundurowych;

- 19 lipca 2018 roku udział Danuty HUS, Joanny STEC-TRZPIL i Joanny ROSICKIEJ w uroczystości odsłonięcia pod Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji tabliczek upamiętniających 5 funkcjonariuszy, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli zginęli na służbie,

- lipiec 2018 roku udział naszych przedstawicieli w centralnych, wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i miejskich obchodach Święta Policji 2018;

- w dniu 31 lipca 2018 roku skierowanie przez Danutę HUS zapytania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. prac jakie podjął Minister odnośnie prognozowanego wzrostu wynagrodzeń dla podległych pracowników. Pismo TUTAJ;

- wrzesień 2018 roku udział członków ZZPP w XVII Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską;

- 6 września 2018 roku inicjowanie utworzenia wspólnego (razem z NSZZPP oraz ZZ MSWiAP) Komitetu Protestacyjnego reprezentującego pracowników Policji, pismo TUTAJ;

- tego samego dnia wystosowanie pisma do Pana Ministra SWiA nawołującego do podjęcia konstruktywnego dialogu pomiędzy stroną związkową a stroną rządową, pismo TUTAJ;

- cd. wrzesień 2018 roku opracowanie postulatów ZZPP, które planowaliśmy złożyć na ręce Prezydenta RP oraz Premiera RP;

- w dniu 14 września 2018 roku, po otrzymaniu informacji o planowanym spotkaniu strony rządowej z naszą organizacją związkową wystosowanie pisma do szefostwa MSWiA z przedstawieniem tematyki, którą ZZPP zaplanowało szczegółowo przedstawić kierownictwu resortu. Pismo TUTAJ i TUTAJ;

- w dniach 27-28 września 2018 roku dwudniowe rokowania strony rządowej z przedstawicielami ZZPP: Danutą HUS, Ryszardem WOŁOSZCZAKIEM i Joanną STEC-TRZPIL w sprawach od lat będących bolączkami naszej grupy zawodowej, w tym głównie w kwestii podwyższenia wynagrodzeń pracowników Policji;

- w dniu 28 września 2018 roku podpisanie porozumienia pomiędzy Związkiem Zawodowym Pracowników Policji reprezentowanym przez Danutę HUS i Joannę STEC-TRZPIL a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Sekretarza Stanu Jarosława ZIELIŃSKIEGO, w którym to m. in. wynegocjonowana została dodatkowa podwyżka wynagrodzeń pracowników Policji od lipca 2019 roku o kwotę 250 zł na etat, co dało nam perspektywę wzrostu płac pracowników Policji w 2019 roku o łączną kwotę 550 zł na etat. Porozumienie TUTAJ. Jednocześnie Pan Minister zadeklarował podjęcie działań w celu wygospodarowania dodatkowych środków finansowych w roku 2018 z przeznaczeniem dla pracowników Policji;

- w dniu 15 października 2018 roku wystąpienie Danuty HUS do Pana Komendanta Głównego Policji z prośbą o przeznaczeniu dodatkowych środków na nagrody dla pracowników Policji z okazji Święta Służby Cywilnej. W dniu 30 października ub. roku Pan Komendant podjął decyzję o przyznaniu nagród ze środków pozostających w Jego dyspozycji. W efekcie 1000 osób w kraju otrzymało po 1000 zł;

- w dniu 22 października 2018 roku udział przedstawicielki ZZPP Doroty GIELECIŃSKIEJ w posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Sejmie RP, podczas którego rozdane zostały posłom ulotki-pisma z przedstawieniem nierozwiązanych od lat problemów pracowników Policji. TUTAJ dla przypomnienia treść tego dokumentu;

- w dniach 24-26 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP połączone ze szkoleniami naszych członków Związku. Jedno szkolenie pt. "Wpływ płacy minimalnej na na funkcjonowanie systemu wynagrodzeń w jednostkach Policji" przeprowadził dr Tomasz SZANKIN. Drugie szkolenie na temat "Wartościowania stanowisk w służbie cywilnej" przeprowadziła Pani Małgorzata LESZCZYŃSKA z Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP;

- listopad 2018 roku udział przedstawicieli naszej organizacji związkowej w uroczystościach obchodów Święta Służby Cywilnej, które od wielu już lat uznawane jest również jako Święto wszystkich pracowników Policji w kraju;

- w dniu 4 grudnia 2018 roku udział Danuty HUS i Joanny STEC-TRZPIL w spotkaniu reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników Policji z decydentami w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tematyką spotkania była kontynuacja rokowań podjętych podczas podpisywania porozumień wrześniowych oraz podjęcie planów wspólnych działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej i socjalno-bytowej pracowników Policji. Tymczasowym, doraźnym efektem prowadzonych rozmów było podjęcie decyzji przez Pana Ministra o zwiększeniu planu wydatków budżetowych na 2018 rok w komendach powiatowych Policji z przeznaczeniem na nagrody dla wszystkich pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej. Łączna kwota przeznaczona na nagrody wyniosła 2 miliony 600 tysięcy zł;

- w dniu 12 grudnia 2018 r. gdy tzw. „wspólna reprezentacja związków zawodowych” przedstawiała swój pełen pomówień apel, przedstawiciele naszej organizacji i NSZZPP wraz ze stroną służbową, w ramach prac Zespołu powołanego decyzją nr 26 Komendanta Głównego Policji, przygotowali propozycję realizacji z dniem 1 stycznia 2019 r. podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji ze środków "Programu Modernizacji Policji (...) w latach 2017-2020". Projekt notatki przegotowanej przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi TUTAJ.

Podkreślić należy również, że przez cały 2018 rok podczas prac:

- Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog";

- Zespołu powołanego decyzją nr 26 Komendanta Głównego Policji w sprawie opracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji;

- Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP, której obrady dot. m. in. prac nad ustawą budżetową na rok 2019;

- w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z Ministrem Pawłem MAJEWSKIM dot. pracowników w informatyce policyjnej;

przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Policji wykazywali się aktywnością i zaangażowaniem w działaniach zmierzających do poprawy sytuacji pracowników Policji oraz krok za krokiem podejmowali próby rozwiązywania problemów, małych i dużych, których - jak doskonale wiemy - nie brakuje w naszym środowisku zawodowym.

marjory dnia styczeń 06 2019 20:22:54 ·
ŻYCZENIA NOWOROCZNE
marjory dnia grudzień 31 2018 18:09:03 ·
ŻYCZENIA
marjory dnia grudzień 23 2018 01:33:43 ·
GWIAZDKA DLA PRACOWNIKÓW POLICJI

Intensywne spotkania władz ZZPP i NSZZPP z kierownictwem służbowym KGP i MSWiA wprawdzie nie zaskutkowały dodatkową kwotą podwyżki, czego domagały się te dwie reprezentatywne organizacje związkowe, lecz nie pozostały bez echa:

- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczył kwotę 2 miliony 600 tysięcy zł na nagrody dla grupy pracowników o najniższych dochodach,

- Komendant Główny Policji wychodząc naprzeciw ciągle niedocenianej grupie pracowników Policji przeznaczył kwotę 1 miliona złotych na dodatkowe 2500 nagród w przedświątecznym okresie.


Dzięki takim decyzjom pracownicy otrzymają dodatkowe wsparcie skromnych budżetów domowych pozwalające sfinansować duże wydatki związane m. in. z organizacją świąt.

Gratulujemy wszystkim pracownikom, którym przyznane zostały nagrody.

Deklarujemy również, że Związek Zawodowy Pracowników Policji jako organizacja
powołana w celu prowadzenia działalności w zakresie obrony godności ludzkiej, praw obywatelskich
i pracowniczych pracowników Policji nie ustanie w swoich staraniach i z wielkim zaangażowaniem nadal będzie występować m. in. w celu pozyskiwania takich środków, o których napisaliśmy powyżej.marjory dnia grudzień 21 2018 21:43:49 ·
SPOTKANIE WIGILIJNE W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI
W Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. W imieniu własnym i kierownictwa Policji przybyłych gości powitał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław SZYMCZYK.
Wśród zaproszonych gości oprócz kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji i kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji - którzy reprezentowali podległych im policjantów i pracowników - na spotkaniu opłatkowym obecni byli księża kapelani, Pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji, w tym Tomasz SZANKIN, przewodniczący oraz przedstawiciele związków zawodowych w Policji zarówno funkcjonariuszy, jak też związków reprezentujących pracowników cywilnych formacji, Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach, oficerowie łącznikowi oraz reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego.


Na zaproszenie Komendanta Głównego Policji w uroczystościach udział wzięły Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL oraz Przewodnicząca KGP ZZPP Dorota GIELECIŃSKA.


Przy słowach kolęd śpiewanych przez chór Komendy Stołecznej Policji pod dyrekcją Sylwii KRZYWDY, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław SZYMCZYK w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożył wszystkim życzenia świąteczne.

W imieniu wszystkich polskich policjantów i pracowników cywilnych, szef Policji przyjął z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazywany rokrocznie symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem został następnie przewieziony do Komendy Głównej Policji i tam złożony przed Tablicą Pamięci, by uczcić pamięć i oddać hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

Tradycyjnym elementem spotkania było poświęcenie opłatków przez kapelana Policji.

Uroczystość wspaniałą grą uświetnili również muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.Źródło i fotografie: Jacek Herok - Policja 997

marjory dnia grudzień 20 2018 23:24:56 ·
KOMUNIKAT W ODPOWIEDZI NA APEL "WSPÓLNEJ REPREZENTACJI ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH"

W załączeniu prezentujemy komunikat opublikowany przez KKW NSZZ Pracowników i Związek Zawodowy Pracowników Policji w odpowiedzi na wystosowany w dniu 12 grudnia 2018 roku apel przez tzw. „wspólną reprezentację organizacji związkowych” pełen insynuacji i manipulacji deprecjonujących działania NSZZ Pracowników Policji i ZZPP na rzecz pracowników Policji. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem, można to zrobić klikając TUTAJ.
marjory dnia grudzień 15 2018 22:31:23 ·
ZMIANY W PŁACY MINIMALNEJ

Rząd chce zmian w płacy minimalnej.

W 2019 roku płaca minimalna w Polsce będzie wynosić 2250 złotych brutto. Do tej kwoty ma nie wliczać się dodatek stażowy - zakłada rządowy projekt.

Dzisiaj, 10 grudnia 2018 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyło w Rządowym Centrum Legislacji projekt dotyczący zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Projektowana regulacja zakłada rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyłączony ma być dodatek stażowy.

Jak wskazuje w uzasadnieniu MRPiPS, w obecnym stanie prawnym pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymując łączne wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może otrzymywać niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy) wykonująca jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości.

"W praktyce sytuacja taka powoduje niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości. (...) W takich przypadkach dodatek przysługujący za staż pracy przestaje pełnić rolę formy uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem" - czytamy w dokumencie.

Nowelizacja polega dokładnie na zmianie brzmienia art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, poprzez dodanie do wymienionych tam wyłączeń: "dodatku do wynagrodzenia przysługującego za staż pracy".

Dotychczas na liście wyłączeń były cztery punkty. Płaca minimalna nie uwzględnia: nagrody jubileuszowej, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Plan zakłada przyjęcie projektu przez Radę Ministrów jeszcze w tym roku.

Od 1 stycznia płaca minimalna w Polsce będzie wynosić 2250 złotych brutto. Oznacza to wzrost o 7,1 proc. w porównaniu ze stawką tegoroczną. Dziś minimalna pensja to 2100 zł brutto. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa - z 13,70 zł do 14,70 zł.

Źródło: WP MONEY

marjory dnia grudzień 10 2018 21:29:16 ·
KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA REPREZENTATYWNYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Z MINISTREM SWiA JAROSŁAWEM ZIELIŃSKIM

W dniu 4 grudnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli największych, reprezentatywnych organizacji związkowych: Związku Zawodowego Pracowników Policji reprezentowanych przez Danutę HUS i Joannę STEC-TRZPIL oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji reprezentowanych przez Małgorzatę LEWICKĄ i Lucynę JAWORSKĄ-WOJTAS z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem ZIELIŃSKIM. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali również Dyrektor Departamentu Budżetu Władysław BUDZEŃ, Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do kontaktów ze związkami zawodowymi Edward ZAREMBA oraz inni przedstawiciele ministerstwa. Ponadto uczestnikami rozmów byli również przedstawiciele OZZ Pracowników Administracji Rządowej SG.

Związki reprezentujące pracowników Policji, pomimo podpisanych porozumień w miesiącu wrześniu 2018 roku, zaapelowały do strony rządowej o zintensyfikowanie wspólnych działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej i warunków socjalno-bytowych pracowników Policji. Zgłosiły po raz kolejny szereg problemów tej grupy zawodowej, która w wyniku wieloletnich zaniedbań pozostaje nadal najniżej wynagradzaną w administracji publicznej:

▪ ponad 70% członków ksc w Policji ma wynagrodzenie brutto poniżej 3500 zł,
▪ ponad 40% członków ksc w Policji ma wynagrodzenie brutto poniżej 3000 zł,
▪ ponad 90% pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń ma wynagrodzenie brutto poniżej 3000 zł,
▪ ponad 49% pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń ma wynagrodzenie brutto poniżej 2500 zł.


Na ten apel strony związkowej Pan Minister podjął decyzję o zwiększeniu planu wydatków budżetowych na 2018 rok w komendach powiatowych Policji w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 2 miliony 600 tysięcy złotych.
Kwota zwiększenia przeznaczona jest na fundusz wynagrodzeń pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń i środki te powinny być wydatkowane w formie nagród. Podziału ww. kwoty na poszczególne komendy powiatowe/miejskie Policji oraz sposób jej rozdysponowania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników o najniższych wynagrodzeniach, należy dokonać w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
NSZZPP i ZZPP – reprezentatywne organizacje związkowe jak najszybciej wypracują propozycję podziału tych środków, a wspólne stanowisko w tej sprawie przedłożą Komendantowi Głównemu Policji.


Efektem spotkania, oprócz przeznaczenia 2.600.000 zł na nagrody dla pracowników bezmnożnikowych komend powiatowych i miejskich Policji, stało się również określenie intensywnego grafiku prac zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczącym wszystkich pracowników Policji oraz wypracowania systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. Szczególnie istotne stanie się tutaj opracowanie programu rozwoju formacji w zakresie ujęcia
w nim przedsięwzięć dotyczących pracowników, w tym wielkości i terminów przewidzianych podwyżek wynagrodzeń.


marjory dnia grudzień 06 2018 15:28:18 ·
Strona 2 z 51 < 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?