Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Fundusz Prewencyjny PZU - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Fundusz Prewencyjny PZU
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 16,442
Najnowszy Użytkownik: ~ouporageyisl
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


PODWYŻKI 2020
Pora oficjalnie zapytać, a przestać spekulowaćmarjory dnia marzec 25 2020 21:19:59 ·
ROZWAŻANIA NA TEMAT FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI W 2020 ROKU

Pismem z dnia 12 marca 2020 roku (l.dz. DBI-WODO-0667-3-41/2020) Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa MSWiA udzielił odpowiedzi na nasz wniosek o udostępnianie informacji publicznej dotyczący wielkości funduszu wynagrodzeń w części budżetowej 42 w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz rezerwy celowej na realizację, w ramach Programu modernizacji Policji (...) w latach 2017-2020, przedsięwzięcia p.n. „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz członków korpusu służby cywilnej służb resortu spraw wewnętrznych w latach 2019 i 2020.

Dopiero powyższe informacje wraz z danymi przekazanymi naszej organizacji związkowej przez Pana nadinsp. Dariusza AUGUSTYNIAKA, Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji, pozwalają na wstępną analizę poziomu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników Policji w bieżącym roku.

Wielkość funduszu wynagrodzeń na rok 2020 jest pochodną wysokości środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Policji w 2019 roku. Ubiegły rok w tym obszarze przedstawiał się następująco.


Ustawa budżetowa na rok 2019 uwzględniała również środki na przeprowadzenie od 1 lipca 2019 roku podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji.
Na mocy § 1 pkt 3 Porozumienia zawartego w dniu 28 września 2018 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji, dotyczącego podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji uzgodnione zostało, że od dnia 1 stycznia 2020 r. pracownicy Policji otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który ustalony został w ustawie budżetowej na rok 2020 w wielkości 106 %.


Środki na wynagrodzenia w 2019 roku obejmowały fundusz wynagrodzeń przyjęty ustawą budżetową oraz środki z rezerwy celowej na realizację przedsięwzięcia „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” z Programu modernizacji Policji.
Jednocześnie planując budżet na 2020 rok należało uwzględnić skutki wzrostu wynagrodzeń od 1 lipca 2019 r., które według danych zeprezentowanych przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji wynoszą łącznie 36 320 000 zł. Sześcioprocentowy wzrost środków na wynagrodzenia wynosi więc 65 375 700 zł.


Porównując naliczony fundusz wynagrodzeń z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu równego 106% z danymi wynikającymi z ustawy budżetowej na 2020 roku należy stwierdzić, że różnica wynosi 1 112 700 zł, stanowiąc poniżej 0,1% funduszu wynagrodzeń i może świadczyć o niezagrożeniu gwarantowanej Porozumieniem podwyżki.

Konkludując: brak jakichkolwiek rezerw, przy koniecznych dodatkowych nakładach wynikających z wprowadzenia płacy minimalnej, stanowią asumpt dla Związku Zawodowego Pracowników Policji do podjęcia starań o dodatkowe środki na wynagrodzenia naszej grupy zawodowej.


Źródło: materiały własne ZZPP

marjory dnia marzec 22 2020 19:47:01 ·
DZIELIĆ SIĘ NAJLEPSZYM
W marcowym numerze magazynu "Policja 997" ukazał się artykuł z serii "Kobiety w Policji" przedstawiający sylwetkę Lucyny JAWORSKIEJ-WOJTAS.

Polecamy lekturę tego materiału prasowego, który przedstawia Przewodniczacą Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Poznaniu. Z dniem 17 marca br. wraz z całym zarządem wojewódzkim kol. Lucyna JAWORSKA-WOJTAS przeszła do naszej organizacji związkowej, o czym z dumą informowaliśmy na stronach internetowych ZZPP.

Cyt. za administratorem Fan Page na portalu społecznościowym Facebook "Związek Zawodowy Pracowników Policji - Wielkopolska:

"Oto sylwetka nietuzinkowej osoby. Człowieka o dobrym sercu, walecznej duszy i ciele pełnym energii. Do tego wszytkiego z niewyobrażalną ilością zainteresowań. Moim zdaniem takimi cechami powinien charakteryzować się prawdziwy przywódca. Dobrze, że jest po naszej stronie 🙂".

Tytuł artykułu to "Dzielić się najlepszym". Zapraszamy do czytania.Dodatkowo, na dowód jakim empatycznym człowiekiem jest kol. Lucyna JAWORSKA-WOJTAS, zamieszczamy TUTAJ Jej pismo adresowane do pracowników Policji garnizonu wielkopolskiego, które jest również głosem całej naszej organizacji do wszystkich pracowników Policji w kraju.marjory dnia marzec 22 2020 15:33:18 ·
INFORMACJA W SPRAWIE AKCJI BEZ KARENCJI PZU W PROGRAMIE POLICJA 2015.

Uprzejmie przekazujemy informację PZU dotyczącą rozpoczęcia akcji bez karencji w programie Policja 2015:

"Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy promocję ubezpieczenia PZU Życie SA Policja 2015.
W związku z tym, funkcjonariusze i pracownicy Policji oraz członkowie ich rodzin (w tym partnerzy życiowi) przystępujący do ubezpieczenia z datą początku odpowiedzialności: 1 kwietnia 2020 roku, 1 maja 2020 roku, 1 czerwca 2020 roku nie będą mieli karencji.

Zniesienie karencji dotyczy wszystkich zdarzeń objętych grupowym ubezpieczeniem na życie.

Zniesienie karencji ma zastosowanie zarówno w stosunku do osób nowo przystępujących do ubezpieczenia jak i osób dotychczas ubezpieczonych, które zmieniają wariant".


Źródło: https://policja-ubezpieczenia.pl/

marjory dnia marzec 19 2020 19:58:20 ·
KOMUNIKAT PZU W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM
marjory dnia marzec 19 2020 13:48:28 ·
ODPOWIEDŹ W SPRAWIE MODERNIZACJI PRACY PRACOWNIKÓW POLICJI W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZED WIRUSEM COVID-19 W KGP

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym, 19 marca 2020 roku, do Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji wpłynęła odpowiedź Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Pana dra Tomasza SZANKINA na pismo z dnia 16 marca br. dotyczące pracowników KGP w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym COVID-19. Pismo Pana Pełnomocnika TUTAJ.

Zostaliśmy poinformowani, że Komendant Główny Policji, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, polecił zrealizować postulaty zawarte w naszym piśmie, które już z dekretacją zamieszczamy TUTAJ.

Jednocześnie zostaliśmy poinformowani, że Pan Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji przekazał przedmiotową sprawę do realizacji Dyrektorowi Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, Panu insp. Jarosławowi SIEKIERSKIEMU. Informacja TUTAJ.

Jednym ze statutowych zadań naszego związku jest współpraca z kierownictwem służbowym w celu poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników Policji. Staramy się z całych sił wywiązywać z tego zadania, a takie odpowiedzi i reakcja mądrego kierownictwa tylko napędza do działania. Dziękujemy Panu Generałowi za szybką i skuteczną reakcję.

marjory dnia marzec 19 2020 12:48:35 ·
ROŚNIEMY W SIŁĘ

Dzięki naszemu zaangażowaniu i wykazywanej aktywności w realizacji zadań statutowych dwa nowe garnizony przyłączyły się do naszej organizacji związkowej.

Serdecznie witamy w szeregach Związku Zawodowego Pracowników Policji: Łódzki Zarząd Wojewódzki oraz Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu.

Przyjęcie w nasze szeregi blisko tysięcznej rzeszy związkowców daje nam jeszcze większe możliwości i motywuje do działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej i zawodowej pracowników Policji.


marjory dnia marzec 18 2020 18:48:25 ·
APEL ZZPP O ZMINIMALIZOWANIE ZAGROŻENIA ZARAŻENIA SIĘ COVID-19 WŚRÓD PRACOWNIKÓW POLICJI

W dniu dzisiejszym 16 marca, Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji wystosowała dwa pisma dot. propozycji rozwiązania problemu zwiazanego z wprowadzeniem rozwiązań skutkujących zminimalizowaniem obecności pracowników Policji w pracy, przy zachowaniu prawidłowego toku funkcjonowania jednostek Policji.

Jedno z pism adresowane jest do Pana Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława SZYMCZYKA i ma na względzie dobro pracowników podległych Panu Komendantowi w samej Komendzie Głównej Policji w realiach panującej pandemi koronawirusa. Pismo do zapoznania TUTAJ.
Drugie z pism zostało wysłane do Komendantów Policji: CBŚP, Stołecznego, Wojewódzkich, Miejskich/Powiatowych/Rejonowych w kraju, gdzie zaproponowaliśmy:
1. Ograniczenie ilości osób przebywających w pomieszczeniach.
2. Zabezpieczenie pracowników w niezbędne środki ochrony osobistej.
3. Rozważenie skrócenia godzin pracy w komórkach/zespołach w systemie
naprzemiennym np. po 4-6 godziny dziennie lub pracy co drugi dzień.
4. Zlecania pracownikom pracy zdalnej.
Pismo do zapoznania TUTAJ.

To samo pismo-komunikat zostało przesłane do Przewodniczących naszych organizacji związkowych z apelem o monitorowanie sytuacji i zgłaszanie problemów, jak i pomysłów, które zwiększą bezpieczeństwo pracowników Policji, a tym samym naszych rodzin.

Zapraszamy do lektury.


marjory dnia marzec 16 2020 21:27:16 ·
ZASIŁEK OPIEKUŃCZY SPOWODOWANY COVID-19 - WYJAŚNIEŃ KILKA

W związku z wieloma zapytaniami wystosowanymi do naszej organizacji związkowej w kwestii dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dzieci, który można brać z uwagi na zagrożone epidemiologiczne przypominamy, że art. 4 Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) mówi, cyt.:

"1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego spra-
wowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni."

Wyjaśniamy, że:
1. Ustawa weszła w życie w dniu 8 marca 2020 roku, a traci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie. Stąd wniosek, że w tym okresie mogą być udzielane zasiłki opiekuńcze na dzieci do lat 8, przy zachowaniu jednego warunku, że szkoły, przedszkola, żłobki pozostają zamknięte. Czyli: ten dodatkowy zasiłek, na chwilę obecną, przysługuje od 12 do 25 marca, czyli w okresie zamknięcia szkół itp. z powodu koronawirusa.

2. Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

3. Zasiłek przysługuje zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy, tj. za cały okres - także za dni wolne od pracy, jeśli wpisanie zostany w oświadczeniu cały okres zamknięcia placówki, albo za dni robocze, jeśli takie okresy wskazane zostaną w oświadczeniu.

4. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

5. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

6. Zasiłek nie przysługuje rodzicom dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do szkół, żłobków, przedszkoli.

Aktualna na dzień dzisiejszy ustawa do zapoznania TUTAJ.

Źródło: materiały własne
oraz
https://pulsmedycyny.pl/co-reguluje-ustawa-ws-koronawirusa-sars-cov-2-i-covid-19-984713
oraz
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033

marjory dnia marzec 16 2020 19:15:02 ·
LIST SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ DO KIEROWNIKÓW URZĘDÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W dniu 9 marca br. Szef Służby Cywilnej przesłał do dyrektorów generalnych KPRM, ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich pismo związane z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem SARS-Co V-2.

Minister Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI zalecił, aby w uzasadnionych przypadkach kierownicy urzędów, które wchodzą w skład służby cywilnej, polecili swoim pracownikom pracę zdalną. Możliwość taką dała im ustawa z 2 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 374).

Zachęcamy, aby zapoznali się Państwo z pełną treścią listu TUTAJ.


Źródło: dsc.kprm.gov.pl

marjory dnia marzec 15 2020 21:05:07 ·
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI PRACY ZDALNEJ W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

W dniu dzisiejszym, czyli 15 marca 2020 roku nasza organizacja związkowa ZZPP wystąpiła do gen. insp. dra Jarosława SZYMCZYKA z zapytaniem czy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem są może jakieś ustalenia lub propozycje odnośnie możliwości wysłania pracowników Policji do pracy zdalnej, może wprowadzenia krótszego czasu pracy lub pracy zmianowej, która miałaby na celu zmniejszenie ilości osób przebywających o tej samej porze, w jednym pomieszczeniu.

W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, iż Pan Generał przekazał przełożonym polecenia dotyczące możliwości pracy zdalnej pracowników Policji, jeżeli tylko występują takie możliwości nie zakłócające prawidłowego funkcjonowania jednostek/komórek organizacyjnych Policji.

W związku z powyższym informujemy, że pracownik ma możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej na wniosek złożony w formie elektronicznej lub papierowej.
Co do zasady pracodawca, jeśli ma taką możliwość, powinien zaakceptować wniosek pracownika o pracę zdalną. Może jednak odmówić, gdy nie ma obiektywnych możliwości świadczenia pracy w ten sposób, bądź też taka forma pracy będzie miała negatywny wpływ na działalność pracodawcy.

Sam wniosek o telepracę ze strony pracownika nie został precyzyjnie określony. Czysto teoretycznie więc mógłby się ograniczać do stwierdzenia, iż pracownik pragnie wykonywać pracę w takiej formie i wnosi o stworzenie mu takiej możliwości. Wskazanym jednak by było wskazanie uzasadnienia, jak i określenie ram czasowych jej wykonywania.

Prosimy więc o rozważne podejście do sprawy i składanie wniosków o pracę zdalną do swoich przełożonych właściwych w sprawach osobowych, którzy zgodnie z art. 3 obowiązującej od kilku dni "specustawy" o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, może polecić pracownikowi wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania.

Podkreślamy jednak, że decyzja o pracy zdalnej jest arbitralnym uprawnieniem każdego pracodawcy i co ciekawe, nie musi on zachowywać żadnej szczególnej formy, by zlecić pracownikowi pracę w domu – wystarczy ustne polecenie albo wiadomość e-mail od przełożonego.

Pracodawca może skierować do domu dowolną ilość razy, odwoływać pracowników z takiej kwarantanny i postanawiać o pracy zdalnej ponownie, a także skrócić oraz wydłużyć jej okres. Taki stan rzeczy będzie możliwy aż do 4 września br. – właśnie wtedy upływa przewidziany w ww. ustawie okres 180 dni jej obowiązywania.

W przypadku, gdyby ktokolwiek z pracowników posiadał jakieś pomysły dotyczące innych sposobów na modernizację pracy pracowników Policji w tych trudnych czasach zagrożenia na zachorowanie na koronowirusa prosimy o kontakt z naszą organizacją związkową. Deklarujemy przekazanie rozsądnych pomysłów do kierownictwa polskiej Policji, bo dobro i zdrowie pracowników Policji jest celem nadrzędnym naszego Związku.


Źródło: materiały własne
oraz
https://szukampracy.pl/blog/praca-zdalna-i-jej-uregulowanie-prawne/amp/
oraz
https://m.sadeczanin.info/gospodarka/koronawirus-praca-zdalna-wystarczy-ustne-polecenie-pracodawcy-albo-e-mail

marjory dnia marzec 15 2020 17:01:18 ·
Strona 4 z 63 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?