Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 9,416
Najnowszy Użytkownik: ~profiMef
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


RUSZAMY Z PRACAMI ZESPOŁU MSWiA DS. PRACOWNIKÓW CYWILNYCH RESORTU
W ostatni piątek - 14 marca 2019 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie kierownictwa resortu spraw wewnętrznych i administracji z przedstawicielami organizacji związkowych reprezentujących pracowników cywilnych podległych MSWiA.


Ze strony Ministerstwa w spotkaniu udział wzięli:
- Pan Jarosław ZIELIŃSKI - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Pan Michał CIECHOWSKI - Szef Gabinetu Politycznego MSWIA,
- Pan Dariusz SMARŻEWSKI - Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWIA,
- Pan Edward ZAREMBA - Pełnomocnik do spraw współpracy ze związkami zawodowymi w MSWiA,
- Pan Bogumił TRATKIEWICZ - Koordynator Zespołu Obsługi Instytucji Dialogu Społecznego w Wydziale Organizacyjno-Systemowym Biura MINISTRA.
Komendanta Głównego Policji reprezentował Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi Pan dr Tomasz SZANKIN.

Naszą organizację związkową aktywnie reprezentowały: Przewodnicząca Komisji Krajowej Danuta HUS i Wiceprzewodnicząca KK Joanna STEC-TRZPIL.

Najistotniejszym tematem spotkania była kwestia powołania Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników, zgodnie z podpisanymi we wrześniu ubiegłego roku Porozumieniami dwóch reprezentatywnych organizacji zwiazkowych tzn. NSZZPP oraz naszej - Związku Zawodowego Pracowników Policji.


Pan Minister Jarosław ZIELIŃSKI kilkakrotnie podczas spotkania podkreślał, że podpisanie porozumień z naszymi związkami zainicjowało powstanie przedmiotowego Zespołu, którego nadrzędnym celem jest m. in. uregulowanie statusu prawnego pracowników.

W najbliższym czasie Ministerstwo wyda dokument/decyzję o powołaniu składu osobowego przedmiotowego Zespołu, który ostatecznie ma składać się z dwóch przedstawicieli każdej z organizacji reprezentatywnych - zgodnie z zapisami porozumień z ubiegłego roku. Tak więc w pracach Zespołu z ramienia naszego związku udział wezmą: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL, natomiast z NSZZPP: Małgorzata LEWICKA i Lucyna JAWORSKA WOJTAS. Za zgodą naszych związków w skład Zespołu włączeni zostaną po 1 przedstawicielu organizacji niereprezentatywnych, z których dwie wzięły udział tego dnia w spotkaniu z Ministrem, natomiast Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" nie dotarła na posiedzenie poświęcone zagadnieniom grupy zawodowej, którą reprezentuje.


Najbliższe posiedzenie Zespołu zaplanowane zostało na dzień 12 kwietnia 2019 roku. Wstępny plan spotkania dotyczyć będzie:
- planu budżetu na 2020 rok w zakresie ujęcia w nim dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji,
- dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla pracowników Policji zatrudnionych labolatoriach kryminalistyki,
- urzędników mianowanych.


Zdjęcia: MSWiA

marjory dnia marzec 18 2019 21:57:32 ·
WARTO WIEDZIEĆ!

W celu zapobieżenia konsekwencjom dyscyplinarnym, ostrzegamy członków naszego związku przed podpisywaniem pism kolportowanych przez pracowników KWP we Wrocławiu. Pisma te posiadają cechy akcji protestacyjnej, a jeżeli akcja protestacyjna jest sprzeczna z prawem to jej uczestnicy, a przede wszystkim organizatorzy, narażają się na odpowiedzialność. Realne jest więc poniesienie konsekwencji dyscyplinarnych, w tym rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz kary za wykroczenie.

Celem tej akcji jest zwykle wyartykułowanie niezadowolenia pracowników wobec stosowanych warunków pracy, płacy lub świadczeń socjalnych, a także przeciwko naruszaniu praw i wolności związkowych pracowników. Są to cechy akcji protestacyjnej, która zgodnie z art. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych stanowią materię sporu zbiorowego. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych określa zasady prowadzenia dialogu społecznego w celu uniknięcia konfliktów społecznych oraz zapewnienia ich racjonalnego i rzeczowego rozstrzygnięcia.
W związku z powyższym ta akcja, jak wszystkie akcje protestacyjne, powinna spełniać wymogi wskazanej ustawy. Zgodnie z jej przepisami – akcja protestacyjna może być zorganizowana przez związki zawodowe lub przedstawiciela pracowników wybranego tylko w tych zakładach pracy, w których nie działają związki zawodowe. Nie oznacza to jednak, że ma on uprawnienia przysługujące takiej organizacji. Nie ma też ochrony z tytułu reprezentowania załogi.

Przypominamy również wszystkim, że zgodnie z zarządzeniem nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji, funkcjonariuszy i pracowników Policji obowiązuje zachowanie drogi służbowej. Drogę tę można pominąć (przekazując informacje odpowiednio kolejnemu wyższemu przełożonemu) jedynie w sytuacji pozyskania danych o naruszeniu dyscypliny służbowej, dyscypliny finansów publicznych, nieprzestrzeganiu etyki zawodowej lub popełnieniu przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego/przestępstwa skarbowego przez przełożonego, którym w przypadku pracowników Policji jest komendant - odpowiednio powiatowy, miejski, wojewódzki, stołeczny, szkolny, główny Policji.

Informujemy więc, iż pod przedmiotowym pismem, adresowanym do Komendanta Głównego Policji, bez konsekwencji służbowych, może podpisać się każdy pracownik z Komendy Głównej Policji. Pracownicy zatrudnieni w innych jednostkach organizacyjnych Policji mogą jedynie zwrócić swoje uwagi, zażalenia i bolączki do komendantów w swoich jednostkach macierzystych od szczebla powiatowego począwszy. W innym przypadku w celu reprezentacji i obrony praw i interesów grupowych zawierzyć należy związkom zawodowym powołanych na mocy art. 181 § 1 Kodeksu pracy.Związków zawodowych nie obowiązuje droga służbowa i stąd nasze prace na szczeblu ministerialnym, z najwyższymi decydentami w kraju.marjory dnia marzec 16 2019 20:40:41 ·
TRUDNO NIE ZAREAGOWAĆ

W związku z kolportowanym pismem tak zwanych „niezadowolonych pracowników Policji”, pragniemy wskazać na manipulację jaka dokonuje się na naszych oczach. Osoby, które rozkręciły całą akcję pozostają anonimowe i chcą Waszymi podpisami uzyskać swój prywatny cel polegający – jak się właśnie okazało – na zdobyciu nowych członków do Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. Pomimo tego, że ta organizacja od wielu lat działa już w Policji i zrzesza pracowników Policji, dotychczas niczym nie wykazała się w zakresie jakichkolwiek efektów na rzecz naszego środowiska pracowniczego. „Solidarność” jako organizacja związkowa stanowiąca skład Rady Dialogu Społecznego, biorąca udział w opiniowaniu planów finansowych, założeń do ustaw i aktów prawnych oraz uzgodnień projektu ustawy budżetowej nie zawetowała i nie wniosła żadnych uwag względem planów rządu, by nie zwiększać budżetu Policji o środki finansowe związane m.in. ze wzrostem minimalnej płacy oraz wzrostem kwoty bazowej. Teraz natomiast, wartko kpi z działań Związku Zawodowego Pracowników Policji (m.in. pismo KK-76/2018) oraz NSZZ Pracowników Policji jako nieskutecznych. Świadomie nie zauważa regularnej cykliczności, z jaką podnosiliśmy i podnosimy kwestię, przespaną głęboko przez „Solidarność”, w zakresie wprowadzenia przez rząd obowiązku sfinansowania środkami z „Programu modernizacji (… )” obligatoryjnych podwyżek wynagrodzeń wynikających z założeń ustawy budżetowej na rok 2019. Naszym zdaniem zgłaszanie swojego niezadowolenia i krytykowanie, po fakcie, zaistniałej sytuacji jest absurdalne i populistyczne.

Autorzy pisma (na marginesie adresowanego do Komendanta Głównego Policji – podmiotu, który
w najmniejszym stopniu nie jest odpowiedzialny za zaistniały stan rzeczy) świadomie podają błędne informacje kreując siebie na naiwne dziecko nieznające przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń oraz podstawowych pojęć z tego zakresu prawa pracy. Znajdują też osoby, które zamierzają razem z nimi tupać „nóżkami” i krzyczeć, że miało być 300 złotych na etat, więc zostałam oszukana/zostałem oszukany!Dlatego też po raz kolejny WYJAŚNIAMY:
„300 złotych na etat” oznacza wzrost funduszu wynagrodzeń o kwotę 300 złotych w przeliczeniu na jeden etat kalkulacyjny. Jest to „oczywista oczywistość”. A oznacza to, ni mniej ni więcej, że zgodnie z ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (art. 2 pkt 3), środki te muszą być rozdysponowane na wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy osób zatrudnionych, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe uposażenia roczne. W związku z tym owe 300 zł musi być podzielone zgodnie z zasadami rachunkowości na wzrost wynagrodzenia zasadniczego, dodatek z tytułu wysługi lat, nagrody roczne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, odprawy, nagrody jubileuszowe, fundusz nagrodowy (tzw. „trzyprocentówka” ). Podziału tego, pracodawca jako dysponent środków budżetowych, musi dokonać pod groźbą naruszenia dyscypliny budżetowej.

Statystycznie „300 zł na etat” przypadnie więc każdemu pracownikowi, ale czy każdy pracownik będzie partycypował w pełnej kwocie? Odpowiedź jest prosta: NIE. Ale ANONIM, pod którym ukrywa się „Solidarność” celowo to przemilcza!

Dajmy więc każdemu po 300 zł! – zgodnie z obietnicami polityków.
Osoba ze stażem 1 rok dostanie 300 zł.
Osoba ze stażem 20 lat dostanie 360 zł.
Pracodawca musi zabezpieczyć inne świadczenia i fundusze w dodatkowej kwocie 6 zł na nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty, odprawy itp. oraz 9 zł na obligatoryjny fundusz nagrodowy tzw. trzyprocentowy. Stąd dodatkowo potrzebujemy na osobę ze stażem poniżej 5 lat (których mamy 4%) kwotę 15 zł, a na osobę ze stażem powyżej 20 lat (których w Policji mamy ponad 54%) kwotę 75 zł. Oczekujemy propozycji od autorów pisma skąd mamy wziąć dodatkowe pieniądze, skoro na etat przyznano ustawą modernizacyjną tylko kwotę 300 złotych.

Oczywiste jest więc, że kwotę 300 złotych należało tak rozdysponować, aby spełnione zostały wymogi prawa. Wynika więc z tego, że kwota 240 złotych jako gwarantowana do wzrostu podstawy wynagrodzenia zasadniczego jest tą maksymalną, jaką udało się wskazać na każdego pracownika Policji w przeliczeniu na wymiar czasu pracy. Jest ona zwiększana o dodatek z tytułu wysługi lat. W efekcie osoba z 20 letnim stażem dostanie indywidualny wzrost wynagrodzenia o kwotę 288 złotych. Pozostałe 12 złotych jest na innych obowiązkowych paragrafach w dużym worku pod nazwą fundusz wynagrodzeń.

Na podsumowanie zapytujemy jeszcze: dlaczego przedstawiciel „Solidarności” biorący udział
w pracach zespołu opracowującego stanowisko dla Pana Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad rozdysponowania środków na wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 roku nie wniósł żadnych uwag w tej kwestii. Zaakceptował opisany podział podwyżek, w którym gwarantowaną kwotą dla każdego pracownika została maksymalna możliwa wielkość 240 zł, powiększona o indywidualny wzrost z tytułu wysługi lat.

Jakim prawem więc teraz ta organizacja związkowa podburza środowisko pracownicze podnosząc rwetes i kwestionując swoje własne uzgodnienia. Nie rozumiemy.
Łatwo jest siać demagogię, tylko pytamy: skąd tylu naiwnych wierzących w słowa bez pokrycia. Pokryciem naszej pracy jest m.in. właśnie ta strona internetowa, na której – dla chcącego, nic trudnego – można prześledzić większość działań naszej organizacji związkowej również w zakresie walki o zwiększanie budżetu Policji o dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników Policji. Między innymi takie, jakie gwarantuje podpisane z MSWiA porozumienie z dnia 28 września 2018 roku, w którym zagwarantowana jest oprócz środków z „modernizacji” kwota 250 zł na etat od 1 lipca br.marjory dnia marzec 15 2019 21:30:26 ·
NASZA CENTRALA ZWIĄZKOWA Z OKAZJI TŁUSTEGO CZWARTKU
Związek Zawodowy Pracowników Policji dołącza się do życzenia swojej centrali związkowej - Forum ZZ.


Źródło: Forum ZZ

marjory dnia luty 28 2019 23:00:09 ·
WARSZTATY, SZKOLENIA, POSIEDZENIA KK W DNIACH 20-22.02.2019 R. W RADOCZY
W dniach 20-22 lutego 2019 roku w Radoczy - 5 km od Wadowic - odbyły się warsztaty szkoleniowe dla członków prezydiów zarządów terenowych, wojewódzkich, stołecznego, szkolnego, Komendy Głównej Policji oraz Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Dla blisko 100 osób przygotowany został szereg intensywnych zajęć, które promowały profilaktykę zdrowia w zakresie zdrowego odżywiania, jak również aktywności fizycznej.


My pracownicy Policji, w odróżnieniu od funkcjonariuszy, do osiągnięcia 60 lub 65 roku życia uprawniającego do przejścia na emeryturę, winniśmy zwrócić szczególną uwagę na dbanie o swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Dlatego uczestnicy warsztatów wysłuchali przeprowadzonego przez dietetyka wykładu z zakresu dobrego żywienia.
Odbyli również zajęcia praktyczne z przygotowywania zdrowych potraw. Pokaz, który wzbudził ogólny podziw i zebrał same pozytywne opinie prowadziła uczestniczka programu "MasterChef" Pani Jolanta KLESER.
Ponadto uczestnicy mieli możliwość korzystania podczas 3 dni pobytu w Radoczy z indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych.


Podczas wyjazdu nie mogło również zabraknąć czasu na naukę związaną z wykonywanymi przez nas zadaniami służbowymi. Dlatego jednym z punktów programu było szkolenie przeprowadzone przez Panią dr Małgorzatę KAROLCZYK-PUNDYK - dyrektor Ogólnopolskiej Szkoły Prawa pt. "Zmiana ustawy o związkach zawodowych i RODO". Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu tego kursu - niezbędnego do prawidłowego działania na rzecz naszego środowiska pracowniczego.

Dla członków Komisji Krajowej był to również czas intensywnej pracy. Odbyły się dwa posiedzenia KK ZZPP, które dotyczyły m.in.:
- podsumowania działalności naszej organizacji związkowej w 2018 roku,
- zatwierdzenia decyzji Prezydium KK podjętych na dwóch ostatnich posiedzeniach w Katowicach,
- sprawozdania z kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej,
- sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz planu finansowego na rok bieżący,
- omówienia problemów, które występują na terenie działania naszych organizacji związkowych każdego szczebla oraz opracowanie sposobów na ich rozwiązanie.

Kolejnym istotnym zagadnieniem, które zostało uchwalone na jednym z posiedzeń było przyjęcie w strukturę Związku Zawodowego Pracowników Policji nowego Zarządu Wojewódzkiego: Centralnego Biura Śledczego Policji. Tak więc Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Pracowników Policji CBŚP zgodnie z § 2 ust. 5 Statutu Związku Zawodowego Pracowników Policji od dnia 22 lutego 2019 roku posiada status organizacji zakładowej.

Dziękujemy serdecznie Komitetowi Założycielskiemu z tej jednostki organizacyjnej Policji, który reprezentując już kilkadziesiąt osób zatrudnionych w CBŚP zgłosił się z prośbą o włączenie w szeregi naszego związku. Cieszy, że spośród wszystkich organizacji związkowych działających w Policji to Związek Zawodowy Pracowników Policji uzyskał wśród pracowników Centralnego Biura Śledczego Policji najwyższe oceny za pracę i działalność zmierzającą do poprawy sytuacji pracowników Policji.


marjory dnia luty 23 2019 22:39:38 ·
WSPIERAMY FUNDACJĘ POMOCY WDOWOM I SIEROTOM PO POLEGŁYCH POLICJANTACH
Związek Zawodowy Pracowników Policji kolejny już rok z rzędu wsparł Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. 16 lutego br. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się Szósty Charytatywny Bal Oficerski Policji pod patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty KORNHAUSER-DUDY i honorowym przewodnictwem małżonki Komendanta Głównego Policji Pani Małgorzaty SZYMCZYK. Głównym celem tego wydarzenia jest zebranie środków na wsparcie działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.


Na tym balu, który nawiązuje do tradycji 20-lecia międzywojennego i do urządzanych wówczas charytatywnych bali oficerskich polskiej Policji, Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowała Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej.

Otwierając Szósty Charytatywny Bal Oficerski Policji Komendant Główny Policji zacytował słowa Ks. Kard. Stefana WYSZYŃSKIEGO, które oddają sens i istotę tego przedsięwzięcia:
„...Z dro­biazgów życiowych wy­kona­nych wiel­kim ser­cem pow­sta­je wiel­kość człowieka...”.

Szczegółową relację z przebiegu Szóstego Charytatywny Balu Oficerskiego Policji można znaleźć TUTAJ.

marjory dnia luty 17 2019 21:29:43 ·
PODWYŻKI 2019


marjory dnia luty 14 2019 22:20:43 ·
CHOINKA W KWP W LUBLINIE
To już tradycja. Zarząd Terenowy ZZPP KWP w Lublinie również i w tym roku zorganizował zabawę choinkową. W imprezie mogli wziąć udział wszyscy chętni, którzy chcieli dać radość i rozrywkę swoim dzieciom w klimacie tradycji połączonej z elementami pokazów "ciekawostek" policyjnych.


W sali konferencyjnej KMP w Lublinie (sala konferencyjna KWP w Lublinie pozostaje nadal w remoncie), w zimowej aurze panującej przed feriami, rozbawione dzieciaki w ogóle nie spieszyły się do domów.

Oprawę muzyczno-animatorską całej imprezy prowadził DJ Bartex – Bartek Król z Lublina. Dzieci chętnie korzystały z atrakcji malowania twarzy wykonywanego przez profesjonalnie przygotowane dziewczyny ze studia Foto Art Oktaryna w Lublinie.


Ponadto zabawę ubarwiały pokazy ciekawostek policyjnych, w wykonaniu funkcjonariuszy SPAP KWP w Lublinie oraz psa służbowego wabiącego się Jabot, który grzecznie wykonywał polecenia swojego przewodnika z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
Przemiłą atrakcją był również udział policyjnych maskotek, z którymi dzieci chętnie się fotografowały.

W tracie zabawy było mnóstwo różnych konkursów podczas których dzieci zdobywały nagrody. Dodatkowo wszystkie dzieci, w ramach profilaktyki prewencyjnej, zostały wyposażone w odblaski zapewniające im bezpieczeństwo na drodze.

Na zakończenie zabawy przybył Mikołaj, który oprócz paczek chętnie z dziećmi pozował do zdjęć, a także bawił rozmową i nagradzał najbardziej odważne z nich dodatkowymi upominkami.

Choinka "2019" cieszyła się największym zainteresowaniem z dotychczas zorganizowanych przez naszych związkowców imprez. Zgłoszonych do udziału było 108 dzieci, które prawie w komplecie przybyły na zabawę w towarzystwie swoich rodziców.

Nie można nie wspomnieć o wsparciu i pomocy w przebiegu imprezy, którą udzielili uczniowie z LO o profilu policyjnym w Lublinie oraz harcerka z ChL.


Jeszce raz wszystkim gorąco dziękujemy i... zapraszamy za rok.


marjory dnia luty 14 2019 22:03:50 ·
UZGODNILIŚMY WSTĘPNY SPOSÓB PODZIAŁU PODWYŻEK OD 01.01.2019 ROKU
W dniu 1 lutego 2019 roku w MSWiA odbyło się spotkanie Wiceministera Jarosława ZIELIŃSKIEGO z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych resortu. Na tym spotkaniu nie mogło zabraknąć naszej organizacji związkowej, którą reprezentowały Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL.


Rozmowy dotyczyły ustalenia zasad podziału podwyżek wynagrodzeń, które zostały ujęte w Porozumieniach zawartych w ubiegłym roku pomiędzy ZZPP i NSZZPP a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od stycznia br. przewidziano wzrost wynagrodzeń o 300 zł na etat pracowniczy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Oto wstępna propozycja, która będzie stanowić punkt wyjścia do ustalenia szczegółowych zasad.
Kwota podwyżki 300 zł obejmuje wzrost tzw. wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń tj. nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, które stanowią około 5% wynagrodzeń pracowników. Do rozdysponowania na podwyżki indywidualnych wynagrodzeń pozostaje 95% przyznanej kwoty podwyżki na 1 etat.
Tak więc z kwoty 300 zł musimy obligatoryjnie wydzielić 5%, co stanowi 15 zł. Następnie musi zostać odjęte 45 zł na sfinansowanie wzrostu wynagrodzenia z tytułu dodatku za wieloletnią pracę (za wysługę lat).
W efekcie każdy pracownik Policji zostanie objęty gwarantowaną kwotą podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla członków korpusu służby cywilnej i dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w kwocie 240 zł brutto (w przeliczeniu na etat). Podwyżka zostanie powiększona o indywidualny wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat.
Łączna podwyżka wynagrodzenia obejmować więc będzie gwarantowaną kwotę podwyżki oraz wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat.


Opisana podwyżka wynikająca z Programu modernizacji zostanie ujęta na liście wynagrodzeń za miesiąc luty z wyrównaniem od 1 stycznia br.

Wracając do tematu rozmów w MSWiA na zakończenie warto zacytować słowa Sekretarza Stanu Jarosława ZIELIŃSKIEGO:
"... Cieszę się, że jest zgoda co do zasad wdrożenia tej podwyżki. W przewidzianym do opracowania i realizacji nowym Programie Rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2021-2024, chcemy jeszcze mocniej postawić na kapitał ludzki, być może uda się wypracować jeszcze bardziej motywacyjny model podwyżek dla poszczególnych grup pracowniczych... ".

Zdjęcie: www.mswia.gov.pl

marjory dnia luty 04 2019 23:28:44 ·
PRZYSTĘPUJEMY DO WDRAŻANIA PODWYŻEK WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

W najbliższy piątek 1 lutego 2019 roku na godz. 10.00 w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5 w Warszawie zaplanowane zostało pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników Policji oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego.

W związku z powyższym do naszej organizacji związkowej wpłynęły już opracowane przez MSWiA zasady wdrożenia podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa od 1 stycznia 2019 roku – celem odniesienia się do treści w nich przygotowanych. Ponieważ są to ogóle zasady podziału kwot na podwyżki pracowników oraz propozycje zasad dokonywania podwyżek indywidualnych wynagrodzeń, na chwilę obecną nie wnosimy żadnych uwag do przygotowanej propozycji. Tym bardziej, że ucieszył nas fakt, iż MSWiA podzieliło pogląd dotyczący zasad podziału kwot na podwyżki pracowników Policji, który został zawarty w notatce opracowanej przez Związek Zawodowy Pracowników Policji, NSZZPP oraz stronę służbową pod przewodnictwem dra Tomasza SZANKINA w dniu 12 grudnia 2018 roku podczas prac Zespołu do wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój zawodowy pracowników Policji.

Informujemy, iż niezwłocznie po zakończeniu spotkania zamieścimy komunikat z bardziej szczegółowymi danymi dotyczącymi wdrażania tak bardzo wyczekiwanych przez wszystkich podwyżek wynagrodzeń.


marjory dnia styczeń 30 2019 21:39:56 ·
JEST POROZUMIENIE RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO W SPRAWIE DODATKU STAŹOWEGO
W dniu 25 stycznia 2019 r. Rada Dialogu Społecznego, na posiedzeniu plenarnym, przyjęła stanowisko strony pracodawców i strony pracowników w sprawie wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego.

Kilka dni wcześniej tj. 17 stycznia br. w sprawie tej spotkał się Zespół problemowy RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, który wypracował w tej sprawie porozumienie partnerów społecznych.

W trakcie obrad omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt przewiduje, że od 1 stycznia 2020 r., dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy nie będzie uwzględniany przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W toku dyskusji stronie związkowej udało się przekonać stronę pracodawców nie tylko do poparcia tej propozycji, ale także do rozpoczęcia dyskusji na temat wyłączenia z katalogu składników, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę pozostałych dodatków do wynagrodzenia. W tym celu zwrócono się do strony rządowej o pilne przedłożenie Radzie Dialogu Społecznego analizy skutków wyłączenia wszystkich dodatków z wynagrodzenia minimalnego. W przypadku doprowadzenia do takich rozwiązań wynagrodzenie minimalne stałoby się kategorią jednoskładnikową - wynagrodzeniem zasadniczym, przywracając właściwą funkcję dodatkom i składnikom wynagrodzenia.

Przypominamy, że powołana przez ustawę z 27 sierpnia 2015 roku Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów. Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu. Aktualnie roczne przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego objęła Dorota GARDIAS - szefowa Forum Związków Zawodowych, w skład któtego wchodzi również nasza organizacja związkowa: Związek Zawodowy Pracowników Policji.

Źródło: www.opzz.org.pl

marjory dnia styczeń 30 2019 21:36:06 ·
Strona 4 z 54 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?