Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Fundusz Prewencyjny PZU - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Fundusz Prewencyjny PZU
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 16,442
Najnowszy Użytkownik: ~ouporageyisl
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


ZESPÓŁ DO OKREŚLANIA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE ROZWOJU KARIERY ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW POLICJI
W 2019 roku dr Tomasz SZANKIN – pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi, jako Przewodniczący Zespołu do określenia dobrych praktyk w zakresie rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji, powołanego decyzją Komendanta Głównego Policji nr 4 z dnia 15 stycznia 2019 roku, zwołał 9 posiedzeń, na których Zespół kontynuował prace ukierunkowane na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji poprzez aktywną współpracę pracodawcy ze stroną społeczną. Skupił się na rozwiązywaniu problemów pracowników Policji, w szczególności – na wskazaniu możliwości sprawnego i efektywnego doskonalenia polityki kadrowo-finansowej, pozyskiwaniu opinii i uzgodnień stanowisk związków zawodowych, a także określaniu dobrych praktyk w obszarze motywowania, rozwoju i szkoleń pracowników Policji. Działania te stanowią niezbędny element wzmacniania systemu motywacyjnego pracowników Policji i budowania zaangażowania pracowników w pracę na rzecz jednostek organizacyjnych Policji i wykonywanych zadań służbowych.

Stąd na posiedzeniach zostały omówione, uzgodnione i opracowane:
1. w dniu 13 lutego 2019 roku – zasady wzrostu od dnia 01.01.2019 r. wynagrodzeń pracowników Policji w ramach środków finansowych, przyznanych na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w tym zaznaczenie problematycznego zagadnienia związanego z uregulowaniem zasad przyznawania podwyżek urzędnikom mianowanym w służbie cywilnej,

2. w dniu 13 marca 2019 roku – realizacja podwyżek wynagrodzeń pracowników Policji w ramach środków finansowych, przyznanych na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji (...) w latach 2017-2020”,

3. w dniu 11 kwietnia 2019 roku – analiza wynagrodzeń pracowników Policji w komendach powiatowych/miejskich/rejonowych Policji w kraju, z podziałem na stanowiska korpusu służby cywilnej oraz stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń oraz przygotowanie zagadnień na posiedzenie Zespołu MSWiA do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników, obejmujących w szczególności problematykę dotyczącą urlopów dodatkowych za pracę w warunkach szkodliwych, zasad stosowania premii regulaminowej i wzrostu wynagrodzenia pracowników w roku 2020,

4. w dniu 23 maja 2019 roku - zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 1 lipca 2019 roku,

5. w dniu 17 czerwca 2019 roku – kontynuacja opracowywania zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 1 lipca 2019 roku oraz przygotowanie zagadnień na posiedzenie w MSWiA Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników, obejmujących w szczególności problematykę dotyczącą ujednolicenia odpraw i nagród jubileuszowych,

6. w dniu 23 września 2019 roku – kontynuacja prac nad analizą wynagrodzeń pracowników Policji w komendach powiatowych/miejskich/rejonowych Policji w kraju, z podziałem na stanowiska korpusu służby cywilnej oraz stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń,

7. w dniu 23 października 2019 roku – opracowanie zasad realizacji podwyżek wynagrodzeń pracowników Policji od 1 stycznia 2020 roku oraz potrzeb zmian tabeli 2 ujętej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1056, ze zmianami) oraz tabeli D ujętej w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2010 r., Nr 27, poz. 134, ze zmianami),

8. w dniu 21 listopada 2019 roku – problemy związane z realizacją podwyżek wynagrodzeń pracowników Policji od 1 stycznia 2020 roku, w tym wynikających z podniesienia płacy minimalnej oraz roli związków zawodowych w realizacji polityki antykonfliktowej w jednostkach organizacyjnych Policji,

9. w dniu 19 grudnia 2019 roku – kontynuacja prac na temat realizacji podwyżek wynagrodzeń pracowników Policji od 1 stycznia 2020 roku, w tym wynikających z podniesienia płacy minimalnej oraz podsumowanie prac Zespołu w 2019 roku.


Pan Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK dobrze ocenił pracę Zespołu i widząc konieczność kontynuowania jego działalności w dniu 5 marca 2020 roku wydał decyzję nr 77 (decyzja do zapoznania TUTAJ), która daje możliwość prowadzenia dalszych prac w bieżącym roku.

Przypominamy, że w skład zespołu wchodzą dwie przedstawicielki Związku Zawodowego Pracowników Policji: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL, które wykazują się dużym zaangażowaniem i aktywnością podczas jego prac. Zaznaczyć należy, iż nie odbyło się żadne posiedzenie, w którym zabrakłoby naszego przedstawicielstwa, co w aspekcie frekwencji innych członków komisji wcale nie jest takie oczywiste.

Aktualnym celem Zespołu jest objęcie swoimi pracami zagadnień związanych z analizą wynagrodzeń oraz przygotowaniem dla Komendanta Głównego Policji rekomendacji w zakresie poprawy zarządzania zasobami ludzkimi w Policji, w tym przygotowanie wzorcowych regulaminów/procedur obejmujących zagadnienia dotyczące:
1) motywacyjnego systemu wynagrodzeń w służbie cywilnej oraz na stanowiskach nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń,
2) motywacyjnego systemu premiowego,
3) oceniania pracowników,
4) standardów definiowania stanowisk, sporządzania oraz aktualizacji opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej,
5) organizacji służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej,
6) procedur ustalania IPRZ i praktycznego wykorzystania informacji w planowaniu lokalnego doskonalenia zawodowego,
7) standardów prowadzenia naboru wewnętrznego i zewnętrznego w służbie cywilnej i na stanowiskach nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania,
8 ) standardów doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom Policji.

Ponadto Zespół planuje przygotować założenia do nowego wieloletniego programu rozwoju Policji na lata 2021-2024 w obszarze poprawy sytuacji pracowników Policji.

Plany są obszerne i na pewno nie uda ich się zrealizować w całości w bieżącym roku. Niemniej jednak ważne, że potrzebę w zakresie realizacji wskazanych powyżej obszarów, widzi również kierownictwo polskiej Policji i inicjuje prace strony społecznej i pracodawców. My ze swojej strony deklarujemy niesłabnące zaangażowanie i rzetelność podczas prac Zespołu, o czym będziemy informować na bieżąco.


Źródło tekstu: materiały własne

Źródło zdjęcia: Marek KRUPA (KGP)

marjory dnia marzec 09 2020 21:54:59 ·
GALA INAUGURUJĄCA OBCHODY 95. ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI KOBIECEJ
4 marca br., w stołecznym Domu Kultury KADR w Warszawie, odbyła się gala inaugurująca obchody 95. rocznicy powołania policji kobiecej, w której udział wzięli Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK, jego zastępcy, a także przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych i administracji, komendanci, dowódcy i dyrektorzy z CBŚP, BSWP, CPKP BOA, CLKP, komendanci wojewódzcy, stołeczny i szkół Policji oraz przedstawiciele kadry kierowniczej KGP i Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowała nasza siła kobieca w osobach: Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej i Joanna STEC-TRZPIL - Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej.


Dyskretna muzyka z epoki wprowadziła gości w nastrój lat 20. ubiegłego wieku, a wokalistka wykonała utwór "Świat Ordonki". Prowadzący galę rozpoczęli od rozmów z zaproszonymi gośćmi - historykiem dr. hab. Piotrem GOŁDYNEM oraz pierwszą kobietą w historii, która uzyskała stopień generalski w Policji - nadinsp. w st. spocz. Ireną DOROSZKIEWICZ. Rozmowy przeplatały występy policyjnych wokalistów.

Zorganizowanie gali w sali kinowej domu kultury miało swoje uzasadnienie, bowiem po rozmowach wprowadzających odbyła się premiera filmu o współczesnych, polskich policjantkach, zrealizowanego siłami Biura Komunikacji Społecznej KGP. Przeplatany efektownymi ujęciami obraz to ujęte w formie reportażowej kariery ośmiu funkcjonariuszek z terenu całej Polski, mających różny staż i pełniących służbę na różnych stanowiskach. Już wkrótce obraz ten dostępny będzie na portalu www.policja.pl

Po przyjętej brawami projekcji na scenę weszły policjantki występujące w filmie otrzymały z rąk Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława SZYMCZYKA pisemne podziękowania za udział w filmie i postawę godną tradycji pierwszych policjantek II Rzeczypospolitej. Za wsparcie gali i obchodów rocznicowych pisemne podziękowania otrzymali także prezesi stowarzyszeń "Rodzina Policyjna 1939 r.".

W swoim przemówieniu szef Policji, prócz podziękowań i życzeń dla pań służących i pracujących w tej formacji, powiedział m.in.:

"W zaprezentowanym filmie jedna z pań powiedziała, że siła jest kobietą - święte słowa, ale słyszałem kiedyś takie stwierdzenie, że policja jest kobietą i myślę, że wszyscy tu obecni bez trudu się z nim zgodzimy. (...) Jeszcze wczoraj, przeglądając materiały zastanawiałem się, czy w 1925 roku pierwsze 30 przyjętych do służby policjantek mogło spodziewać się, że za 95 lat w Policji służyć będzie ponad 16 tys. pań, a kolejne 18 tys. pracować będzie na stanowiskach cywilnych? Czy przyszło im do głowy, że w 2015 roku kobieta zostanie generałem Policji, a dwa lata później pierwsza z Pań będzie Zastępcą Komendanta Głównego Policji? (...) Miałem szczęście spotykać na swojej zawodowej drodze niezwykłe kobiety, które były doskonałymi specjalistami w swoich dziedzinach. I życzę Wam, abyśmy w jakiejś nieodległej perspektywie czasowej doczekali tego momentu, kiedy kobieta stanie na czele polskiej Policji."

Uroczystości rocznicowe będą organizowane przez cały rok w poszczególnych garnizonach.


Źródło tekstu i zdjęć: Jacek Herok i Izabela Pajdała - miesięcznik 997 oraz materiały własne

marjory dnia marzec 04 2020 22:20:54 ·
POMÓŻMY. TO SYNEK NASZEJ KOLEŻANKI Z KMP ZAMOŚĆ

Karolek Zwolak – pięcioletni chłopiec z Zamościa…
Kilka tygodni temu zapadła straszna diagnoza - chłopczyk choruje na ostrą białaczkę limfatyczną.

Obecnie leczony w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USzD w Lublinie.
Z uwagi na to, że rodzina Karolka ma trudną sytuację finansową, a leczenie i rehabilitacja są bardzo kosztowne Stowarzyszenie „PRZYTULISKO”, na prośbę rodziny włącza się w pomoc w zbiórce środków finansowych.

Udostępniamy nr r-ku bankowego "PRZYTULISKA" , na który można przekazać dobrowolne wpłaty na leczenie Karolka:

28 2030 0045 1110 0000 0277 8360
z dopiskiem „dla Karola Zwolaka”

Można również przekazać swój 1% podatku w rozliczeniu rocznym na nr
KRS 0000465707 z dopiskiem „dla Karola Zwolaka”.


POMÓŻMY MU WSZYSCY, ABY ZA ROK CZY DWA SAM MÓGŁ NAM PODZIĘKOWAĆ…❤️💞💞❤️❤️💓💓💓


Źródło informacji: Stowarzyszenie "Przytulisko"

marjory dnia luty 17 2020 19:47:50 ·
SEJM UCHWALIŁ BUDŻET NA 2020 ROK

W dniu 14 lutego br. Sejm uchwalił budżet na 2020 rok. Ten krok przybliża moment realizacji obiecanych podwyżek wynagrodzeń i uposażeń. Wciąż nie wiadomo jednak od kiedy dokładnie wyższe pensje będą wypłacane. Liczymy, że dodatkowe środki na konta, wraz z wyrównaniem, trafią jeszcze w lutym. Ten termin może jednak okazać się trudny do dotrzymania. Ustawa budżetowa przeszła bowiem dopiero sejmową ścieżkę legislacyjną, a po uchwaleniu jej przez posłów, dokumentem zajmą się senatorowie. Tak więc wiele zależy od tego jak szybko prace nad ustawą budżetową zakończy Senat i czy wprowadzi do ustawy poprawki, które ponownie przegłosować będzie musiał Sejm.

Za przyjęciem budżetu głosowało 231 posłów, przeciw było 217, a jeden wstrzymał się od głosu. Zgodnie z procedurą budżetową obowiązującą w Polsce, Senat ma teraz maksymalnie 20 dni (od dnia otrzymania ustawy z Sejmu) na podjęcie uchwały, w której mogą znaleźć się poprawki. Jeśli tak się stanie, ustawa ponownie trafi do Sejmu, a senackie poprawki będą przedmiotem głosowania. Po tym etapie, by budżet zaczął obowiązywać, potrzebny będzie już tylko podpis prezydenta.


Źródło: www.infosecurity24.pl

marjory dnia luty 17 2020 19:33:35 ·
ZAPEWNIENIA MSWIA I KGP DOTYCZĄCE PODWYŻEK WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI W 2020 ROKU

Informujemy, że w dniu 7 lutego br. otrzymaliśmy z Biura Finansów KGP podpisaną przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji odpowiedź na nasze pismo l.dz. KK-10/2020 skierowane w dniu 28 stycznia 2020 r. w sprawie naszych wątpliwości co do naliczeń środków na podwyżki dla pracowników Policji w roku 2020 w wysokości 6% oraz środków na wyrównanie do najniższej Krajowej określonej przez rząd na bieżący rok w kwocie 2600 zł brutto. Z tymi pismami można zapoznać się TUTAJ.

Przy okazji chcemy przypomnieć wcześniejszą informację dotyczącą wypowiedzi przewodniczącej Danuty HUS na posiedzeniach Komisji Sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniach 15 i 21 stycznia br. oraz treść odpowiedzi w przedmiocie tych wypowiedzi otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowanej do Przewodniczącego tej Komisji. Pismo TUTAJ.

Obydwie informacje, zarówno ta z KGP, jak i ta z MSWiA, zawierają wyliczenia sugerujące, że nie zabraknie środków na podwyżki. Cieszy nas ta informacja, jednakże deklarujemy trzymanie ręki na pulsie i monitorowanie realizacji tych wyczekiwanych przez naszą grupę zawodową podwyżek.

Liczymy również na Waszą czujność i sygnały, jeśli zauważycie jakieś nieprawidłowości w tym zakresie.


marjory dnia luty 17 2020 19:32:40 ·
KONDOLENCJE


marjory dnia luty 05 2020 18:45:30 ·
PODWYŻKI PRACOWNIKÓW POLICJI CORAZ BLIŻEJ

W dniu 3 lutego 2020 roku Związek Zawodowy Pracowników Policji otrzymał pisemną informację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (znak pisma DB-W-311-41/2020) w sprawie podjętych przez naszą organizację związkową dyskusji na posiedzeniach Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniach 15 i 21 stycznia br.

Nadzorujące nas Ministerstwo odpowiedziało na następujące zagadnienia:

1. Sfinansowania skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2020 roku w odniesieniu do pracowników Policji.

2. Zabezpieczenia w budżecie Policji środków finansowych na pokrycie podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji, zagwarantowanej w § 1 pkt 3 Porozumienia zawartego w dniu 28 września 2018 roku pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji.

Cytujemy za Władysławem BUDZENIEM - Dyrektorem Departamentu Budżetu, który podpisał przedmiotowe pismo z upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

"Chciałbym stwierdzić, że w roku 2020 (podobnie jak w latach ubiegłych) nie ma zagrożeń w zakresie pełnej realizacji, w odniesieniu do pracowników Policji, minimalnego wynagrodzenia w kwocie 2.600 zł jak i planowanych podwyżek wynagrodzeń."

W dalszej części pisma Pan Dyrektor w MSWiA złożył deklarację, iż w budżecie Policji zabezpieczone są środki na sfinansowanie 6% podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji w 2020 roku.

Związek Zawodowy Pracowników Policji po otrzymaniu tak wyczekiwanych informacji natychmiast podjął działania zmierzające do wywołania spotkania z kierownictwem resortu spraw wewnętrznych i administracji celem przystąpienia do opracowania zasad podziału tych środków dla pracowników bezmnożnikowych.
Przypominamy, iż wejście w życie ustawy budżetowej na rok 2020, w której określona jest nowa, zwiększona o 6% wielkość kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, spowoduje przeliczenie wynagrodzenia tej grupy zawodowej w oparciu o indywidualnie posiadane mnożniki. Nie wymaga więc to opracowywania zasad podwyżek, jak to ma miejsce w przypadku pracowników niebędacych członkami służby cywilnej.marjory dnia luty 04 2020 20:30:42 ·
SIÓDMY CHARYTATYWNY BAL OFICERSKI POLSKIEJ POLICJI.

W dniu 1 lutego 2020 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbył się Siódmy Charytatywny Bal Oficerski Policji pod patronatem honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty KORNHAUSER-DUDY. Komitet wspierający organizację balu pracował pod mecenatem małżonki Komendanta Głównego Policji Pani Małgorzaty SZYMCZYK. Cel pozostał niezmienny od lat – zbiórka środków na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Ten bal to powrót do tradycji 20-lecia międzywojennego, do charytatywnych bali oficerskich polskiej Policji. Siódmy bal jest przedsięwzięciem, z którego całkowity dochód zostanie przekazany rodzinom po poległych policjantach. Dzięki hojności uczestników na balu zebrano kwotę ponad stu tysięcy złotych.

"...Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie – być dobrym dla drugiego człowieka..." tym cytatem Marii Dąbrowskiej otworzył bal gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK Komendant Główny Policji.
"...Niech te słowa oddadzą sens i istotę naszego przedsięwzięcia, którego odzwierciedlenie znajdziemy w uśmiechu i radości podopiecznych Fundacji..."

Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Celem działalności jest pomoc wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, często jedynych żywicieli.

Fundacja pomaga więc kobietom, które podczas żałoby i po niej muszą samotnie zmagać się z prozą życia, umożliwiając wzajemne kontakty i wspólną terapię osób, które dotknęła tragedia straty najbliższej osoby.


"...Nie jest ważne ile posiadamy, tylko ile dzielimy się z innymi..." kierując się tą dewizą w Siódmym Charytatywnym Balu Oficerskim Polskiej Policji udział wzięły dwie przedstawicielki naszej organizacji związkowej Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL. W imieniu Związku Zawodowego Pracowników Policji wpłaciły cegiełki na Fundację, wspomagając tym jej statutową działalność polegającą głównie na:

- zapomogach materialnych i finansowych dla wdów i sierot po poległych funkcjonariuszach Policji, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych,

- stypendiach i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

- organizowaniem oraz dofinansowaniem pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach,

- dofinansowaniem kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Charytatywny Bal Oficerski Polskiej Policji to przedsięwzięcie jednorazowe, odbywa się raz do roku. Informujemy jednak, że istnieje możliwość pomagania Fundacji przez cały rok. Wszystkim osobom wielkiego serca podajemy więc konto Fundacji:
PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167.


Szczegółową relację z uroczystości można znaleźć TUTAJ.


Źródło tekstu: www.policja.pl oraz materiały własne

Zdjęcie: materiał własny

marjory dnia luty 02 2020 22:36:43 ·
INTERWENCJA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI
Jednym z podstawowych, statutowych zadań Związku Zawodowego Pracowników Policji jest obrona godności ludzkiej, praw obywatelskich i pracowniczych pracowników Policji. Stąd nasza interwencja w sprawie pracownika Policji, wieloletniego członka związku. Zapraszamy TUTAJ. do zapoznania się z artykułem zamieszczonym w tym temacie przez TVN24.

Nadmieniamy, iż Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK po sprawdzeniu naszego zgłoszenia wykazał brak tolerancji dla ludzi w szeregach Policji, którzy swoim zachowaniem naruszają godność osobistą innych współpracowników, a w szczególności swoich podwładnych.


marjory dnia styczeń 30 2020 12:43:02 ·
INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW NIE OSIĄGAJĄCYCH PŁACY MINIMALNEJ W 2020 ROKU.

W związku ze zbliżającym się końcem pierwszego miesiąca 2020 r. oraz co się z tym wiąże wypłatą naszych wynagrodzeń za styczeń br. koniecznym się stało podjęcie decyzji kadrowych w sprawie wytycznych dotyczących podwyżki dla pracowników, których wynagrodzenia, bez uwzględnienia dodatku za staż pracy, od dnia 1 stycznia 2020 roku są niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.

Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji przygotowało w tej sprawie notatkę służbową, którą w dniu 24 stycznia br. zatwierdził Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK.

Do bezzwłocznego wdrożenia tych wytycznych zostały zobligowane służby kadrowe oraz finansowe polskiej Policji.

Polecamy lekturę przedmiotowej notatki, którą znajdziecie TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji na bieżąco będzie informowała o kolejnych ustaleniach w sprawie podwyżek dla pracowników Policji, określonych w porozumieniu zawartym w dniu 28 września 2018 r. pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a naszą organizacją związkową.marjory dnia styczeń 25 2020 22:12:22 ·
POSIEDZENIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH, DN. 21.01.2020 R.

W dniu 21 stycznia 2020 roku w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w tematach:

- Rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”;

- Rozpatrzenia informacji Najwyższej Izby Kontroli o realizacji "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020".

W posiedzeniu komisji udział wzięła Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji, która po wysłuchaniu wystąpień Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Najwyższej Izby Kontroli zabrała głos w sprawie pracowników Policji.

Nasza Przewodnicząca na początku swojej wypowiedzi podziękowała za "Program modernizacji Policji (...) na lata 2017 - 2020", dzięki któremu lekko nadrobiliśmy straty w wynagrodzeniach pracowników Policji oraz pracujemy w lepszych warunkach. Podkreślała, że niestety nie będzie on wystarczający dopóki budżet nie będzie dostosowany do potrzeb, tylko potrzeby do budżetu. Mocno podkreślała, że na przestrzeni 3 lat trwania tej ustawy modernizacyjnej pracownicy Policji nie otrzymali 900 złotych jak podają wszystkie sprawozdania, tylko 675 zł, bo pozostała kwota to wydatki pracodawców. Dlatego nadal jesteśmy najniżej wynagradzaną grupą zawodową w administracji publicznej, co udowadniają m.in. sprawozdania szefa służby cywilnej.

Nawiązała również w swojej wypowiedzi do Porozumienia zawartego w dniu 28 września 2018 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Związkiem Zawodowym Pracowników Policji, w którym pracownicy Policji mają zapisaną od dnia 1 stycznia 2020 roku podwyżkę wynagrodzeń w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2020 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 106 %. Według naszych wyliczeń rzeczywista wielkość środków w funduszu wynagrodzeń, którą będzie można wykorzystać na indywidualny wzrost wynagrodzeń pracowników w 2020 roku w stosunku do roku 2019 wyniesie 3,62%.

Z tych wyliczeń również wynika, że w budżecie na rok 2020 w ramach funduszu wynagrodzeń w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w części 42 i 85) dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz członków korpusu służby cywilnej brak jest środków na zrealizowanie zagwarantowanej w porozumieniach podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020 tj. o 6%. Co więcej brak środków na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń członków służby cywilnej wynikający z planowanego wzrostu kwoty bazowej.

Podkreśliła również, że wyrównania najniższego wynagrodzenia pracowników Policji, których liczbę szacujemy na około 4600, do poziomu płacy minimalnej (2600 zł), wymagać będzie środków, w rocznej wysokości wraz z wydatkami relacjonowanymi i kosztami pracodawcy ponad 11 000 000 zł. Przewidujemy, że po zrealizowanej podwyżce wynagrodzeń pracowników Policji o 6%, zgodnie z podpisanymi Porozumieniami, ponad 2100 osób, nie osiągnie płacy minimalnej 1.01.2020 r. W tym przypadku dodatkowe koszty wyrównania płac wyniosą ponad 2,5 mln zł, których także nie uwzględniono w ustawie budżetowej na 2020 rok.

Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Policji odniosła się również do odczytanego na posiedzeniu sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli, w którym to zawarte zostały wskazania, iż rozwiązaniem problemów związanych z wynagrodzeniami jest jedynie wprowadzenie programowych rozwiązań naprawczych, które zbudowałyby stabilny system finansowania w resorcie. Tylko systemowe, wieloletnie rozwiązania mogłyby zmniejszyć lub zniwelować problemy, z którymi boryka się reprezentowana przez naszą organizację związkową grupa zawodowa.

Posłowie w nawiązaniu do wypowiedzi Danuty HUS zwracali się bezpośrednio do Dyrektora Departamentu Budżetu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z zapytaniem ile jeszcze czasu będzie potrzebowało Ministerstwo do odniesienia się do naszych wyliczeń. Ostatecznie reprezentant dysponenta I stopnia w ciągu tygodnia czasu ma przedstawić Komisji Sejmowej i wchodzącym w jej skład posłom dane niezbędne do procedowanego projektu ustawy budżetowej, w sprawie której posiedzenie zaplanowane zostało na dzień 12 lutego br.marjory dnia styczeń 24 2020 20:40:11 ·
Strona 4 z 62 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?