Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 4,816
Najnowszy Użytkownik: ~ZontiZoobbyquorugh
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICZEK UPAMIĘTNIAJĄCYCH POLEGŁYCH NA SŁUŻBIE POLICJANTÓW
Jednym z najważniejszych momentów podczas corocznych obchodów Święta Policji jest uroczystość odbywająca się przed Tablicą Pamięci. W dniu dzisiejszym odsłonięte zostały tabliczki upamiętniające pięciu policjantów, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli, zginęli w czasie służby. W uroczystości uczestniczyli m.in. Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał CIECHOWSKI, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK, rodziny policjantów, których nazwiska zostały wpisane do Księgi Pamięci, komendanci wojewódzcy Policji oraz przedstawiciele naszej organizacji związkowej. Cześć policjantom, którzy zginęli na służbie oraz kondolencje ich rodzinom oddały nasze koleżanki: Danuta HUS, Joanna STEC-TRZPIL i Joanna ROSICKA.


Podczas uroczystości do Księgi Pamięci wpisano nazwiska poległych policjantów i odczytano karty pamięci prezentujące ich sylwetki. Rodzinom i przedstawicielom jednostek, w których służbę pełnili polegli funkcjonariusze, przekazano karty pamięci i kopie rozkazów Komendanta Głównego Policji. Rodziny odsłoniły tabliczki epitafijne z nazwiskami policjantów, którzy stracili życie na służbie.

Krajowy Duszpasterz Policji poprowadził modlitwę w intencji poległych policjantów. Po modlitwie w intencji poległych policjantów, złożono wieńce, odegrano melodię „Śpij kolego” i uczczono pamięć wszystkich poległych minutą ciszy.

Nasze przedstawicielki biorące udział w tej wzruszającej uroczystości, roniąc łzy, oddały hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli. Sylwetki tych policjantów znajdują się TUTAJ.


Źródło: www.policja.pl

marjory dnia lipiec 19 2018 22:52:22 ·
WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO POLICJI W PUŁAWACH ORAZ NADANIE SZTANDARU KPP W PUŁAWACH
Rozpoczęły się obchody Święta Policji w kraju. W dniu 13 lipca 2018 roku w garnizonie lubelskim odbyły się Wojewódzkie obchody Święta Policji połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Puławach. Główne uroczystości zostały objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima BRUDZIŃSKIEGO. Dzień ten był okazją, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie.

Uroczystościom towarzyszyła podniosła atmosfera i dostojni goście. W Puławach pojawili się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, sądownictwa, prokuratury, a także służb współpracujących z policją. Wśród zaproszonych na uroczystości gości znaleźli się m.in.: Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK, Wojewoda Lubelski Przemysław CZARNEK, Starosta puławski Pan Witold POPIOŁEK, kadra kierownicza lubelskiej Policji, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej w Puławach. W podwójnej roli, bo zarówno jako pracownik KPP w Puławach z 20-letnim stażem pracy w tej jednostce oraz jako przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Policji, na uroczystościach wystąpiła Joanna STEC-TRZPIL. Była jedną z osób, dla której tegoroczne Święto Policji miało wyjątkowy charakter, ponieważ jednostka KPP w Puławach otrzymała sztandar, który jest dowodem zaufania społecznego i docenienia pracy Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu puławskiego. Jako jedna z wyróżnionych osób, obok m.in. Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji wbiła gwoźdź honorowy w drzewiec sztandaru.Oto wpis naszej przedstawicielki w Księdze pamiątkowej upamiętniającej ten wyjątkowy dzień:

"SZTANDAR – po łacinie „ex-tendere” co oznacza rozwijać.

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Puławach to rozwój tej jednostki Policji i wyróżnienie jednoczące zbiorowość funkcjonariuszy i pracowników Policji obecnie pełniących służbę i pracę z tymi, którzy byli przed nami oraz z tymi, którzy nastąpią po nas.

Możliwość uczestniczenia w nadaniu tego wyjątkowego symbolu wywodzącego się z czasów rycerskich to powód do mojej olbrzymiej dumy i satysfakcji. To podkreślenie wartości jakimi kieruję się w życiu, zarówno jako człowiek, ale również jako wieloletni pracownik Policji oraz działacz związkowy.

Z najlepszymi życzeniami dla wszystkich, którzy wpisali się w historię tej Komendy,

Joanna STEC-TRZPIL"


Więcej informacji na temat obchodów Święta Policji w garnizonie lubelskim znaleźć można na stronie www.policja.pl

marjory dnia lipiec 19 2018 22:39:41 ·
ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE POZWÓW ZBIOROWYCH DOT. BRAKU PODWYŻEK W OSTATNICH LATACH

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II PK 44/17) osoby pracujące na państwowych posadach mogą składać pozew zbiorowy dotyczący braku podwyżek w ostatnich latach. Sprawa musi być rozpoznana, choć roszczenia poszczególnych osób są różnego rodzaju i wysokości.

Grupa 375 funkcjonariuszy Straży Granicznej złożyła pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Spraw Wewnętrznych o odszkodowanie z tytułu braku waloryzacji wynagrodzeń w latach 2009–2014. Reprezentant grupy wnosił o zasądzenie od państwa na rzecz tych osób 4,1 mln zł, co stanowiło równowartość kwot utraconych przez ten okres. Głównym powodem roszczenia było niezastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, które określone są w ustawie budżetowej. Strona pozwana wniosła o odrzucenie pozwu jako niedopuszczalnego.

Sąd I instancji wskazał, że kwestię tę reguluje ustawa z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. nr 7, poz. 44). Zgodnie z treścią jej art. 1 ust. 1 co najmniej 10 osób może dochodzić w postępowaniu grupowym roszczeń jednego rodzaju, gdy oparte są one na tej samej lub takiej samej podstawie. Artykuł 10 ust. 1 ustawy stanowi, że sąd rozstrzyga o dopuszczalności postępowania grupowego. W przypadku stwierdzenia, iż sprawa nie podlega rozpoznaniu w jego ramach, odrzuca pozew.

W ocenie sędziego funkcjonariusze zgłosili wprawdzie roszczenia pieniężne, ale roszczenie każdego z nich oparte jest w części na różnych podstawach faktycznych i prawnych. Kwota powództwa każdego z członków grupy obejmuje zarówno wyrównanie braku waloryzacji wynagrodzenia, jak i odsetki ustawowe skompensowane na dzień wniesienia pozwu. Natomiast w postępowaniu grupowym mogą być dochodzone roszczenia jednego rodzaju. W efekcie zgłoszenie przez każdego z funkcjonariuszy w istocie dwóch roszczeń pieniężnych (odszkodowania oraz skompensowanych odsetek) narusza przepisy. Sąd pokreślił, że pozew zbiorowy jest dopuszczalny, jeśli wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy.

Tymczasem wysokość odszkodowania, stanowiącego roszczenie podstawowe, pozostaje indywidualna dla każdego członka grupy i podlegałaby w toku procesu konieczności określenia wobec każdego z nich. Następnie od tak ustalonych wartości sąd musiałby określić wysokość odsetek – znów indywidualnie dla każdej z tych osób – co dopiero pozwalałoby ustalić prawidłowość ujednolicenia grupy. Na tej też podstawie oddalił pozew.

Sprawa trafiła do sądu II instancji, który uznał, że wniesienie pozwu zbiorowego zależy od kilku warunków: liczebności grupy (co najmniej 10 osób ), jednorodzajowości roszczeń członków grupy, określonego rodzaju sprawy, tożsamości podstawy faktycznej roszczeń członków grupy oraz ujednolicenia wysokości roszczenia każdego członka grupy. Brak spełnienia chociażby jednej z tych przesłanek wyłącza możliwość rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym. Sąd apelacyjny stwierdził, że nie są spełnione wszystkie z nich i odrzucił pozew funkcjonariuszy.

Pełnomocnik funkcjonariuszy SG wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Ten orzekł, że postępowanie grupowe zostało wyodrębnione ze względów funkcjonalnych. Chodzi o to, aby w ramach jednej procedury rozpoznać roszczenia wielu osób. Kumulacja tego rodzaju daje możliwość zorganizowania się strony powodowej, a przez to zmniejsza uciążliwości związane z dochodzeniem swoich racji przed sądem.

Skład orzekający uznał, że do złożenia pozwu zbiorowego wymaga się, aby żądanie dotyczyło roszczeń jednorodzajowych, opartych na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Dodał, że ta przesłanka jednorodzajowości powinna być rozumiana funkcjonalnie. A to oznacza, że w tej sprawie chybione są stwierdzenia sądów niższej instancji, że są to indywidualne roszczenia poszczególnych funkcjonariuszy.

Sąd Najwyższy orzekł, że powództwo zostało zgłoszone przez co najmniej 10 osób, które dochodzą roszczeń jednego rodzaju (wypłaty podwyżek wraz z odsetkami). Dodał, że nie ma też wątpliwości, że zostały one oparte na takiej samej podstawie faktycznej. Spełniony został również warunek ujednolicenia wysokości roszczeń. SN uznał więc, że są przesłanki do przyjęcia do rozpatrzenia pozwu zbiorowego. W efekcie uchylił postępowanie Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia nie stanowi rozstrzygnięcia w kwestii dochodzonych roszczeń. Jest jedynie potwierdzeniem prawości złożonego pozwu zbiorowego.


TUTAJ wyrok do zapoznania w oryginale.


Źródło: www.sn.pl

marjory dnia lipiec 18 2018 21:53:00 ·
LUBELSKI ZWIĄZKOWCU - MAMY KOLEJNE ZNIŻKI DLA CIEBIE
Bycie członkiem Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji niesie ze sobą kolejne przywileje. Niezależnie czy jesteś z Lublina, Zamościa, Parczewa, Janowa Lubelskiego czy innego miasta powiatowego naszego garnizonu za okazaniem legitymacji członkowskiej ZZPP otrzymujesz kolejną już zniżkę.

Tym razem dla członków naszej organizacji związkowej podpisaliśmy umowę o współpracy z firmą Carmania. Szczególnie w okresie wakacyjnym może ktoś z nas będzie miał potrzebę wypożyczyć bagażnik samochodowy lub rower trójkołowy. Na stronie firmy pod adresem www.carmania.com.pl można zapoznać się z ofertą firmy i porównać, jak bardzo korzystne ceny adresowane są dla naszych związkowców.

Za wypożyczenie:
- bagażnika z belkami na tydzień cena wynosi 180 zł,
- przyczepy - 20 zł/doba,
- roweru trójkołowego cena wynosi już od 50 zł za tydzień.

Zapraszamy do korzystania z oferty.marjory dnia lipiec 15 2018 21:37:33 ·
ZARZĄD GŁÓWNY NSZZ POLICJANTÓW JEST POD WRAŻENIEM NASZEGO POPARCIA
Po tym, jak nasza organizacja związkowa podjęła decyzję o poparciu akcji protestacyjnej NSZZ Policjantów na stronie facebookowej Zarządu Głównego ukazała się taka oto informacja 🙂
marjory dnia lipiec 15 2018 21:25:27 ·
OSTATNIE POSIEDZENIE RADY SŁUŻBY PUBLICZNEJ
Rada Służby Publicznej, na XVII posiedzeniu, pozytywnie zaopiniowała proponowany na rok 2019 wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, w zakresie służby cywilnej. W swojej uchwale Rada zwraca uwagę na potrzebę dalszego wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, w zakresie służby cywilnej, w tym także podwyższenia kwoty bazowej - uchwała w przedmiotowej sprawie TUTAJ.


Na tym samym posiedzeniu podjęte zostały również uchwały o przyjęciu:

1) „Sprawozdania z wykonania art. 17 ustawy budżetowej na rok 2017”,

2) projektu „Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2019-2021”:

- 2019 r. – 420 osób,

- 2020 r. – 490 osób,

- 2021 r. – 550 osób.

3) projektu Regulaminu Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej.

Dokonano także wyboru obserwatora przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2018 roku. Została nim sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju - poseł Andżelika MOŻDŻANOWSKA.


Źródło: www.dsc.kprm.gov.pl

marjory dnia lipiec 14 2018 23:23:22 ·
KOMUNIKAT O AKTYWNOŚCI MEDIALNEJ FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH


Forum Związków Zawodowych (FZZ) - cetralna związkowa, do której należy Związek Zawodowy Pracowników Policji przesłał do Komisji Krajowej informację na temat aktywności medialnej FZZ z ostatniego miesiąca tzw. prasówkę. Zapraszamy do prześledzenia wypowiedzi przedstawicieli Forum ZZ, które w dużej części dotyczyły podwyżek w budżetówce, w tym w również i w Policji.

1. Związki atakują budżet. "Chcemy wyższej płacy minimalnej i urealnienia danych"

Link - www.money.pl


2. Nie ma porozumienia w sprawie podwyżek w budżetówce

Link - www.pulshr.pl


3. Protest Policjantów z poparciem centrali związkowej

Link - www.pulshr.pl


4. Dialog społeczny wymaga reanimacji: Jakie funkcje obecnie pełni RDS?

Link - www.praca.gazetaprawna.pl


5. Dorota Gardias o programie "Dobry start": A gdzie podwyżki dla budżetówki?

Link - www.se.pl


6. Chcą podwyżek dla budżetówki. "Komu opłaca się dzisiaj być pielęgniarką czy nauczycielem?"

Link - www.tvn24bis.pl


7. Protest pielęgniarek w Lublinie nie będzie ostatni? "Może nas czekać jesień związkowa"

Link - www.tokfm.pl


8. Bartosz Marczuk: 300 zł dla wszystkich rodzin? Absolutnie tak!

Link - www.tokfm.pl


9. Podwyżki pensji lepsze niż krótszy czas pracy - związkowcy krytykują pomysły polityków

Link - www.rp.pl


10. 35-godzinny tydzień pracy? Polacy i tak będą pracować dłużej

Link - www.praca.interia.pl


11. Zgody na zatrudnianie obcokrajowców w MZK w Bydgoszczy nie będzie

Link - www.plus.expressbydgoski.pl


marjory dnia lipiec 14 2018 23:07:21 ·
AKCJA PROTESTACYJNA SŁUŻB MUNDUROWYCH
W dniu 9 lipca br. Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji podjęło decyzję o poparciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej zorganizowanej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Poparcie to wyrażone ma zostać poprzez oflagowanie budynków jednostek Policji, w których nasz Związek posiada zarządy.

W Komendzie Głównej Policji flagi już wiszą.W symboliczny sposób wyrażamy nasze poparcie dla akcji protestacyjnej, bo łączy nas ten sam problem - brak wynagrodzenia adekwatnego do wykonywanych zadań i odpowiedzialności.
W JEDNOŚCI SIŁA.


marjory dnia lipiec 12 2018 22:46:52 ·
ZZPP POPIERA PROTEST POLICJANTÓW
W dniu 9 lipca br. Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji podjęło decyzję o poparciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej zorganizowanej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Poparcie to wyrażone ma zostać poprzez oflagowanie budynków jednostek Policji, w których posiadamy nasze zarządy.

Komunikat do zapoznania się TUTAJ.marjory dnia lipiec 11 2018 22:26:15 ·
NAGRODY NA ŚWIĘTO POLICJI 2018

W dniu 6 lipca br. Komendant Główny Policji podjął decyzję o przeznaczeniu puli środków pieniężnych na nagrody dla pracowników korpusu służby cywilnej oraz pozostałych pracowników.

Jest to kolejny rok z rzędu, kiedy Komendant Główny Policji na wniosek Danuty HUS - naszej Przewodniczącej – pismo z dnia 19 czerwca br. TUTAJ - wzorem lat ubiegłych przeznaczył dodatkowe środki na nagrodzenie wyróżniających się pracowników Policji z okazji Święta Policji. Dla całego kraju łącznie przeznaczonych zostało 1000 nagród, po 500 dla pracowników/urzędników służby cywilnej oraz 500 dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania. Indywidualna nagroda wynieść ma 500 zł.

Przypominamy, iż działania zmierzające do przyznawania nagród powinny być czytelne, transparentne i łatwe do stosowa­nia. Przy ocenianiu należy mieć na uwa­dze to, że nagradzanie finansowe jest formą premiowania i powinno służyć do wyróżnienia osób, których postawa jest godna naśladowania. Konieczne jest więc podanie konkretnego uzasadnienia podjętego wyboru pracownika wyróżnionego tak prestiżową nagrodą, jaką jest nagroda Komendanta Głównego Policji. Tylko wtedy zgodnie z kulturą organizacyjną urzędu nagroda przyniesie więcej dobrego niż złego, przyczyniając się do wskazywania i promowania pożądanych zachowań. Z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi, zasad komunikacji oraz teorii motywacji (np. Teorii Skinnera) pracownikom powinny być komunikowane zasady panujące w organizacji, oczekiwane zachowania, a te pozytywne zawsze warto wzmacniać, by stanowiły efektywne narzędzie motywacji.


marjory dnia lipiec 09 2018 20:17:55 ·
GARNIZON PODKARPACKI Z NASZYM ZARZĄDEM WOJEWÓDZKIM
Pod koniec czerwca 2018 roku do naszej organizacji związkowej dołączył nowy zarząd. Na zaproszenie pracowników Policji z tamtejszych jednostek Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu odbyło się zebranie wyborcze Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji.


Podczas wyborów, które odbyły się na podstawie naszego Statutu i Ordynacji Wyborczej oraz w obecności kol. Józefa ĆWIKLIŃSKIEGO, Marka WŁODARCZYKA oraz Wojciecha MAKOCHONIA został wybrany skład Zarządu, który przedstawia się następująco:

1. Przewodniczący Podkarpackiego ZW - Jerzy KORALEWICZ
2. Wiceprzewodniczacy - Lech KRAMARZ
3. Wiceprzewodniczący - Wioletta SKŁADAN
4 Wiceprzewodniczący - Agata KAPUŚCIŃSKA-KOLANKO
5. Sekretarz - Anna KRAMARZ
6. Skarbnik - Andrzej URBAN

7 Przewodniczący WKR - Mirosław ŁUCKO
8. Członek WKR - Grzegorz ŚWIĘTCZAK
9. Członek WKR - Ewelina FEDKÓW

Delegatami na Zjazd Krajowy ZZPP zostali kol. Jerzy KORALEWICZ i Lech KRAMARZ.

Nowowybranym przedstawicielom Zarządu życzymy, by zawsze kierowali się celami i zadaniami Związku Zawodowego Pracowników Policji zawartymi w Rozdziale II naszego Statutu.

Trzymamy za Was kciuki, życzymy sił i czekamy na efekty Waszej pracy na rzecz pracowników Policji garnizonu podkarpackiego. Jednocześnie przypominamy:


„...Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują...” W. Feather

marjory dnia lipiec 03 2018 23:32:24 ·
Strona 5 z 50 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?