Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 7,758
Najnowszy Użytkownik: ~uxowahaopulen
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


NOWELIZACJA USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
W dniu 25 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Podstawowym celem ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt K 1/13), poprzez rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.

W myśl ustawy, osobą wykonującą pracę zarobkową jest zarówno pracownik w rozumieniu Kodeksu pracy, jak też osoba świadcząca pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli spełnia ona następujące warunki: nie zatrudnia do tego rodzaju prac innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaniem tej pracy, ma takie interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.

Wśród pozostałych najważniejszych zmian w ustawie, są:
- wprowadzenie mechanizmów ochronnych na wypadek nierównego traktowania z powodu przynależności związkowej;
- możliwość uwzględnienia innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową w liczbie osób warunkujących uzyskanie uprawnień zakładowej organizacji związkowej, jeżeli te osoby świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji;
- wprowadzenie możliwości uwzględnienia osoby należącej do kilku organizacji związkowych u danego pracodawcy tylko jako członka jednej, wskazanej przez nią organizacji związkowej;
- wprowadzenie procedury weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej (obecnie pracodawcy nie przysługują żadne instrumenty weryfikacji danych liczbowych przekazanych mu przez zakładową organizację związkową);
- podwyższenie progu reprezentatywności dla zakładowych organizacji związkowych – progi te podwyższono z 7% do 8% dla organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego i ich organizacji członkowskich oraz z 10% do 15% dla pozostałych organizacji;
- przyznanie możliwości dochodzenia przez inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową 6-miesięcznej rekompensaty za rozwiązanie lub wypowiedzenie przez pracodawcę umowy bez uzyskania zgody zarządu organizacji związkowej;
- wprowadzenie terminów na przedstawienie stanowiska organizacji związkowej w sprawie wypowiedzenia umowy działaczowi związkowemu.

Istotną zmianą jest także dodanie do ustawy o związkach zawodowych przepisu umożliwiającego dotowanie z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych do międzynarodowych organizacji związkowych. Na podstawie art. 111 ustawy o związkach zawodowych, składki członkowskie wnoszone do międzynarodowych organizacji związkowych, będą mogły być dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Dotacji udzielać będzie, na wniosek organizacji związkowej, minister właściwy do spraw pracy, na podstawie umowy zawartej z tą organizacją.

Ustawa dokonuje także stosownych zmian dostosowujących w innych ustawach, które wynikają bezpośrednio ze zmiany ustawy o związkach zawodowych oraz przepisy przejściowe.
Wprowadzono między innymi przepis, na podstawie którego dotychczasowe reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców utrzymają swoją reprezentatywność. Ponadto ustawa zawiera normę, zgodnie z którą, osobom będącym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy członkami związków zawodowych przysługują uprawnienia na zasadach dotychczasowych. Związki zawodowe, istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, powinny dostosować swoje statuty do zmian w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Ustawa zawiera także przepisy określające maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy, na lata 2019-2028.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 14 w zakresie art. 25 3 ust. 6, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.


Źródło: www.kadry.abc.com.pl
marjory dnia sierpień 05 2018 15:28:53 ·
PISMO OD KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W SPRAWIE NAGRÓD NA ŚWIĘTO POLICJI
W dniu 9 lipca 2018 roku na naszych stronach internetowych opublikowaliśmy komunikat pt. "NAGRODY NA ŚWIĘTO POLICJI 2018". Podaliśmy w nim informację o decyzji Komendanta Głównego Policji w sprawie przyznania pracownikom Policji dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe z okazji Święta Policji.

W komunikacie tym zawarliśmy również informację, iż decyzję w przedmiocie nagród Pan Komendant Główny Policji podjął po rozpatrzeniu wniosku naszej Przewodniczącej Danuty HUS. Na poświadczenie takiego stanu rzeczy umieszczamy pismo gen. insp. Jarosława SZYMCZYKA z informacją w tym temacie. Nadmieniamy, iż pismo wyjątkowo długo było doręczane do siedziby naszego związku i dlatego informacją tą dzielimy się z Państwem dopiero teraz.marjory dnia lipiec 30 2018 23:27:19 ·
INFORMACJA DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH NA EMERYTURĘ
TUTAJ przedstawiamy informację przekazaną nam przez Forum Związków Zawodowych adresowaną dla osób przechodzących na emeryturę, głownie tych które przed 2009 rokiem pracowały w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, a nie nabyły prawa do wcześniejszej emerytury. Osobom tym należy się rekompensata, która nie jest świadczeniem pieniężnym. Stanowi zaś kwotę, dodawaną do kapitału początkowego i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom, a w efekcie powiększa podstawę obliczenia emerytury.

Istotne jest, iż ustalenie ww. rekompensaty następuje tylko na wniosek ubezpieczonego o emeryturę. Rekompensata przyznawana jest w formie dodatku do kapitału początkowego, o którym mowa w przepisach art. 173 i art. 174 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

marjory dnia lipiec 25 2018 23:24:11 ·
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI

Dnia 24 lipca 2018 roku

Pracownicy Policji i funkcjonariusze,
niech radość i poczucie spełnienia towarzyszą nam wszystkim przez cały rok, aż do kolejnego święta. Odkrywajmy w sobie moc, siłę i przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych, a jutro niesie nam ze sobą dobro.


Z wyrazami szacunku,
w imieniu Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji

Józef ĆWIKLIŃSKI


marjory dnia lipiec 24 2018 20:01:40 ·
CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 2018
"Polska Policja to największa formacja resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jej funkcjonariusze przy wsparciu pracowników Policji codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli i pilnują porządku publicznego. Każdego dnia z determinacją, poświęceniem i odwagą narażają swoje życie i zdrowie w trosce o dobro drugiego człowieka." Tak rozpoczyna się komunikat z centralnych obchodów tegorocznego Święta Policji znajdujący się na stronie www.policja.pl. Można się z nim zapoznać klikając TUTAJ.

My tylko dodatkowo informujemy, iż naszymi reprezentantkami na uroczystościach były: Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP oraz Dorota GIELECIŃSKA - Przewodnicząca Zarządu Głównego KGP ZZPP. Nasze koleżanki z wielką radością i dumą mogły osobiście pogratulować Panu Komendantowi Głównemu Policji dr. Jarosławowi SZYMCZYKOWI awansu na stopień generalnego inspektora Policji - najwyższej nominacji, jaką można otrzymać w polskiej Policji.


Gratulujemy również innym awansowanym i wyróżnionym. Wierzymy, że obchodzona 99 rocznica powstania polskiej Policji to podkreślenie wyjątkowości nas wszystkich i pracowników i funkcjonariuszy Policji.
Wyrażamy przy tym nadzieję, że w żadnej komendzie nie zapomniano o naszej grupie zawodowej - pracownikach Policji, którzy codziennie udowadniają, że polska Policja nie jest w stanie fukcjonować bez naszej pracy.


Kończąc komunikat o centralnych obchodach Święta Policji życzymy wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom solidarności i spójności środowiska oraz poczucia tożsamości kształtującego siłę do dalszej, wytężnej służby i pracy.

marjory dnia lipiec 24 2018 11:05:57 ·
WYWIAD PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ POLICJANTÓW O SYTUACJI SŁUŻB MUNDUROWYCH
Rafał JANKOWSKI – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów udzielił obszernego wywiadu dla serwisu informacyjnego podającego najważniejsze wiadomości, analizy i komentarze z obszaru służb mundurowych INFOSECURITY24. Wywiad nosi tytuł:
„Protest zakończy tylko porozumienie z ministrem. Rafał Jankowski o sytuacji służb mundurowych”.
Z całą wypowiedzią Przewodniczącego związku policjantów można zapoznać się TUTAJ.
My przytaczamy fragment odnoszący się do sytuacji płacowej pracowników Policji:
„ Red.: W Policji pracuje też spora grupa „cywili”? Ich pensje od lat pozostawiają wiele do życzenia, a mówiąc wprost bardzo często są po prostu żenująco niskie. Jest to tym trudniejsze, że czasem jest tak, że cywil siedzi „biurko w biurko” z policjantem i de facto wykonują tę samą pracę? Co zrobić, żeby cywile zarabiali więcej? Kiedyś w policji powstał pomysł ucywilnienia niektórych wydziałów, np. wydziałów postępowań administracyjnych, tych zajmujących się finansami czy kadrami. Może warto do niego wrócić?
R. Jankowski: To właśnie wynik tego, że Policja przez ostatnie 20 lat nie została głęboko zreformowana, a można było to zrobić. W wielu z działów w których pracują cywile, to właśnie od nich zależy sprawność działania Policji jako całości tak samo jak od policjantów. Pracownicy cywilni w Policji, zarabiają najmniej, a mało kto o tym wie, wśród wszystkich pracowników w administracji. I to jest skandal. Ja zawsze mówię, że policjant nigdy nie wie kiedy wróci do domu, ale bardzo często cywile, jak coś się dzieje też muszą zostać w pracy. Generalnie zgodzę się też, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, że dwie osoby wykonują tę samą pracę, tylko jedna z nich jest w mundurze, a dysproporcja finansowa jest taka duża. Pamiętajmy, że to, że cywile w Policji są najgorzej uposażoną grupą w całej administracji, ma też wpływ na sprawność Policji, jako formacji.

Zapraszamy do przeczytania całego wywiadu.


Źródło: www.infosecurity24.pl

marjory dnia lipiec 22 2018 01:26:50 ·
UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICZEK UPAMIĘTNIAJĄCYCH POLEGŁYCH NA SŁUŻBIE POLICJANTÓW
Jednym z najważniejszych momentów podczas corocznych obchodów Święta Policji jest uroczystość odbywająca się przed Tablicą Pamięci. W dniu dzisiejszym odsłonięte zostały tabliczki upamiętniające pięciu policjantów, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli, zginęli w czasie służby. W uroczystości uczestniczyli m.in. Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał CIECHOWSKI, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK, rodziny policjantów, których nazwiska zostały wpisane do Księgi Pamięci, komendanci wojewódzcy Policji oraz przedstawiciele naszej organizacji związkowej. Cześć policjantom, którzy zginęli na służbie oraz kondolencje ich rodzinom oddały nasze koleżanki: Danuta HUS, Joanna STEC-TRZPIL i Joanna ROSICKA.


Podczas uroczystości do Księgi Pamięci wpisano nazwiska poległych policjantów i odczytano karty pamięci prezentujące ich sylwetki. Rodzinom i przedstawicielom jednostek, w których służbę pełnili polegli funkcjonariusze, przekazano karty pamięci i kopie rozkazów Komendanta Głównego Policji. Rodziny odsłoniły tabliczki epitafijne z nazwiskami policjantów, którzy stracili życie na służbie.

Krajowy Duszpasterz Policji poprowadził modlitwę w intencji poległych policjantów. Po modlitwie w intencji poległych policjantów, złożono wieńce, odegrano melodię „Śpij kolego” i uczczono pamięć wszystkich poległych minutą ciszy.

Nasze przedstawicielki biorące udział w tej wzruszającej uroczystości, roniąc łzy, oddały hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli. Sylwetki tych policjantów znajdują się TUTAJ.


Źródło: www.policja.pl

marjory dnia lipiec 19 2018 22:52:22 ·
WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO POLICJI W PUŁAWACH ORAZ NADANIE SZTANDARU KPP W PUŁAWACH
Rozpoczęły się obchody Święta Policji w kraju. W dniu 13 lipca 2018 roku w garnizonie lubelskim odbyły się Wojewódzkie obchody Święta Policji połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Puławach. Główne uroczystości zostały objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima BRUDZIŃSKIEGO. Dzień ten był okazją, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie.

Uroczystościom towarzyszyła podniosła atmosfera i dostojni goście. W Puławach pojawili się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, sądownictwa, prokuratury, a także służb współpracujących z policją. Wśród zaproszonych na uroczystości gości znaleźli się m.in.: Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK, Wojewoda Lubelski Przemysław CZARNEK, Starosta puławski Pan Witold POPIOŁEK, kadra kierownicza lubelskiej Policji, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej w Puławach. W podwójnej roli, bo zarówno jako pracownik KPP w Puławach z 20-letnim stażem pracy w tej jednostce oraz jako przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Policji, na uroczystościach wystąpiła Joanna STEC-TRZPIL. Była jedną z osób, dla której tegoroczne Święto Policji miało wyjątkowy charakter, ponieważ jednostka KPP w Puławach otrzymała sztandar, który jest dowodem zaufania społecznego i docenienia pracy Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu puławskiego. Jako jedna z wyróżnionych osób, obok m.in. Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji wbiła gwoźdź honorowy w drzewiec sztandaru.Oto wpis naszej przedstawicielki w Księdze pamiątkowej upamiętniającej ten wyjątkowy dzień:

"SZTANDAR – po łacinie „ex-tendere” co oznacza rozwijać.

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Puławach to rozwój tej jednostki Policji i wyróżnienie jednoczące zbiorowość funkcjonariuszy i pracowników Policji obecnie pełniących służbę i pracę z tymi, którzy byli przed nami oraz z tymi, którzy nastąpią po nas.

Możliwość uczestniczenia w nadaniu tego wyjątkowego symbolu wywodzącego się z czasów rycerskich to powód do mojej olbrzymiej dumy i satysfakcji. To podkreślenie wartości jakimi kieruję się w życiu, zarówno jako człowiek, ale również jako wieloletni pracownik Policji oraz działacz związkowy.

Z najlepszymi życzeniami dla wszystkich, którzy wpisali się w historię tej Komendy,

Joanna STEC-TRZPIL"


Więcej informacji na temat obchodów Święta Policji w garnizonie lubelskim znaleźć można na stronie www.policja.pl

marjory dnia lipiec 19 2018 22:39:41 ·
ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE POZWÓW ZBIOROWYCH DOT. BRAKU PODWYŻEK W OSTATNICH LATACH

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II PK 44/17) osoby pracujące na państwowych posadach mogą składać pozew zbiorowy dotyczący braku podwyżek w ostatnich latach. Sprawa musi być rozpoznana, choć roszczenia poszczególnych osób są różnego rodzaju i wysokości.

Grupa 375 funkcjonariuszy Straży Granicznej złożyła pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Spraw Wewnętrznych o odszkodowanie z tytułu braku waloryzacji wynagrodzeń w latach 2009–2014. Reprezentant grupy wnosił o zasądzenie od państwa na rzecz tych osób 4,1 mln zł, co stanowiło równowartość kwot utraconych przez ten okres. Głównym powodem roszczenia było niezastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, które określone są w ustawie budżetowej. Strona pozwana wniosła o odrzucenie pozwu jako niedopuszczalnego.

Sąd I instancji wskazał, że kwestię tę reguluje ustawa z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. nr 7, poz. 44). Zgodnie z treścią jej art. 1 ust. 1 co najmniej 10 osób może dochodzić w postępowaniu grupowym roszczeń jednego rodzaju, gdy oparte są one na tej samej lub takiej samej podstawie. Artykuł 10 ust. 1 ustawy stanowi, że sąd rozstrzyga o dopuszczalności postępowania grupowego. W przypadku stwierdzenia, iż sprawa nie podlega rozpoznaniu w jego ramach, odrzuca pozew.

W ocenie sędziego funkcjonariusze zgłosili wprawdzie roszczenia pieniężne, ale roszczenie każdego z nich oparte jest w części na różnych podstawach faktycznych i prawnych. Kwota powództwa każdego z członków grupy obejmuje zarówno wyrównanie braku waloryzacji wynagrodzenia, jak i odsetki ustawowe skompensowane na dzień wniesienia pozwu. Natomiast w postępowaniu grupowym mogą być dochodzone roszczenia jednego rodzaju. W efekcie zgłoszenie przez każdego z funkcjonariuszy w istocie dwóch roszczeń pieniężnych (odszkodowania oraz skompensowanych odsetek) narusza przepisy. Sąd pokreślił, że pozew zbiorowy jest dopuszczalny, jeśli wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy.

Tymczasem wysokość odszkodowania, stanowiącego roszczenie podstawowe, pozostaje indywidualna dla każdego członka grupy i podlegałaby w toku procesu konieczności określenia wobec każdego z nich. Następnie od tak ustalonych wartości sąd musiałby określić wysokość odsetek – znów indywidualnie dla każdej z tych osób – co dopiero pozwalałoby ustalić prawidłowość ujednolicenia grupy. Na tej też podstawie oddalił pozew.

Sprawa trafiła do sądu II instancji, który uznał, że wniesienie pozwu zbiorowego zależy od kilku warunków: liczebności grupy (co najmniej 10 osób ), jednorodzajowości roszczeń członków grupy, określonego rodzaju sprawy, tożsamości podstawy faktycznej roszczeń członków grupy oraz ujednolicenia wysokości roszczenia każdego członka grupy. Brak spełnienia chociażby jednej z tych przesłanek wyłącza możliwość rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym. Sąd apelacyjny stwierdził, że nie są spełnione wszystkie z nich i odrzucił pozew funkcjonariuszy.

Pełnomocnik funkcjonariuszy SG wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Ten orzekł, że postępowanie grupowe zostało wyodrębnione ze względów funkcjonalnych. Chodzi o to, aby w ramach jednej procedury rozpoznać roszczenia wielu osób. Kumulacja tego rodzaju daje możliwość zorganizowania się strony powodowej, a przez to zmniejsza uciążliwości związane z dochodzeniem swoich racji przed sądem.

Skład orzekający uznał, że do złożenia pozwu zbiorowego wymaga się, aby żądanie dotyczyło roszczeń jednorodzajowych, opartych na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Dodał, że ta przesłanka jednorodzajowości powinna być rozumiana funkcjonalnie. A to oznacza, że w tej sprawie chybione są stwierdzenia sądów niższej instancji, że są to indywidualne roszczenia poszczególnych funkcjonariuszy.

Sąd Najwyższy orzekł, że powództwo zostało zgłoszone przez co najmniej 10 osób, które dochodzą roszczeń jednego rodzaju (wypłaty podwyżek wraz z odsetkami). Dodał, że nie ma też wątpliwości, że zostały one oparte na takiej samej podstawie faktycznej. Spełniony został również warunek ujednolicenia wysokości roszczeń. SN uznał więc, że są przesłanki do przyjęcia do rozpatrzenia pozwu zbiorowego. W efekcie uchylił postępowanie Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia nie stanowi rozstrzygnięcia w kwestii dochodzonych roszczeń. Jest jedynie potwierdzeniem prawości złożonego pozwu zbiorowego.


TUTAJ wyrok do zapoznania w oryginale.


Źródło: www.sn.pl

marjory dnia lipiec 18 2018 21:53:00 ·
LUBELSKI ZWIĄZKOWCU - MAMY KOLEJNE ZNIŻKI DLA CIEBIE
Bycie członkiem Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji niesie ze sobą kolejne przywileje. Niezależnie czy jesteś z Lublina, Zamościa, Parczewa, Janowa Lubelskiego czy innego miasta powiatowego naszego garnizonu za okazaniem legitymacji członkowskiej ZZPP otrzymujesz kolejną już zniżkę.

Tym razem dla członków naszej organizacji związkowej podpisaliśmy umowę o współpracy z firmą Carmania. Szczególnie w okresie wakacyjnym może ktoś z nas będzie miał potrzebę wypożyczyć bagażnik samochodowy lub rower trójkołowy. Na stronie firmy pod adresem www.carmania.com.pl można zapoznać się z ofertą firmy i porównać, jak bardzo korzystne ceny adresowane są dla naszych związkowców.

Za wypożyczenie:
- bagażnika z belkami na tydzień cena wynosi 180 zł,
- przyczepy - 20 zł/doba,
- roweru trójkołowego cena wynosi już od 50 zł za tydzień.

Zapraszamy do korzystania z oferty.marjory dnia lipiec 15 2018 21:37:33 ·
ZARZĄD GŁÓWNY NSZZ POLICJANTÓW JEST POD WRAŻENIEM NASZEGO POPARCIA
Po tym, jak nasza organizacja związkowa podjęła decyzję o poparciu akcji protestacyjnej NSZZ Policjantów na stronie facebookowej Zarządu Głównego ukazała się taka oto informacja 🙂
marjory dnia lipiec 15 2018 21:25:27 ·
Strona 6 z 51 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?