Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 7
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 9,416
Najnowszy Użytkownik: ~profiMef
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


GWIAZDKA DLA PRACOWNIKÓW POLICJI

Intensywne spotkania władz ZZPP i NSZZPP z kierownictwem służbowym KGP i MSWiA wprawdzie nie zaskutkowały dodatkową kwotą podwyżki, czego domagały się te dwie reprezentatywne organizacje związkowe, lecz nie pozostały bez echa:

- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczył kwotę 2 miliony 600 tysięcy zł na nagrody dla grupy pracowników o najniższych dochodach,

- Komendant Główny Policji wychodząc naprzeciw ciągle niedocenianej grupie pracowników Policji przeznaczył kwotę 1 miliona złotych na dodatkowe 2500 nagród w przedświątecznym okresie.


Dzięki takim decyzjom pracownicy otrzymają dodatkowe wsparcie skromnych budżetów domowych pozwalające sfinansować duże wydatki związane m. in. z organizacją świąt.

Gratulujemy wszystkim pracownikom, którym przyznane zostały nagrody.

Deklarujemy również, że Związek Zawodowy Pracowników Policji jako organizacja
powołana w celu prowadzenia działalności w zakresie obrony godności ludzkiej, praw obywatelskich
i pracowniczych pracowników Policji nie ustanie w swoich staraniach i z wielkim zaangażowaniem nadal będzie występować m. in. w celu pozyskiwania takich środków, o których napisaliśmy powyżej.marjory dnia grudzień 21 2018 21:43:49 ·
SPOTKANIE WIGILIJNE W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI
W Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. W imieniu własnym i kierownictwa Policji przybyłych gości powitał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław SZYMCZYK.
Wśród zaproszonych gości oprócz kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji i kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji - którzy reprezentowali podległych im policjantów i pracowników - na spotkaniu opłatkowym obecni byli księża kapelani, Pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji, w tym Tomasz SZANKIN, przewodniczący oraz przedstawiciele związków zawodowych w Policji zarówno funkcjonariuszy, jak też związków reprezentujących pracowników cywilnych formacji, Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach, oficerowie łącznikowi oraz reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego.


Na zaproszenie Komendanta Głównego Policji w uroczystościach udział wzięły Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL oraz Przewodnicząca KGP ZZPP Dorota GIELECIŃSKA.


Przy słowach kolęd śpiewanych przez chór Komendy Stołecznej Policji pod dyrekcją Sylwii KRZYWDY, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław SZYMCZYK w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożył wszystkim życzenia świąteczne.

W imieniu wszystkich polskich policjantów i pracowników cywilnych, szef Policji przyjął z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazywany rokrocznie symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem został następnie przewieziony do Komendy Głównej Policji i tam złożony przed Tablicą Pamięci, by uczcić pamięć i oddać hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

Tradycyjnym elementem spotkania było poświęcenie opłatków przez kapelana Policji.

Uroczystość wspaniałą grą uświetnili również muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.Źródło i fotografie: Jacek Herok - Policja 997

marjory dnia grudzień 20 2018 23:24:56 ·
KOMUNIKAT W ODPOWIEDZI NA APEL "WSPÓLNEJ REPREZENTACJI ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH"

W załączeniu prezentujemy komunikat opublikowany przez KKW NSZZ Pracowników i Związek Zawodowy Pracowników Policji w odpowiedzi na wystosowany w dniu 12 grudnia 2018 roku apel przez tzw. „wspólną reprezentację organizacji związkowych” pełen insynuacji i manipulacji deprecjonujących działania NSZZ Pracowników Policji i ZZPP na rzecz pracowników Policji. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem, można to zrobić klikając TUTAJ.
marjory dnia grudzień 15 2018 22:31:23 ·
ZMIANY W PŁACY MINIMALNEJ

Rząd chce zmian w płacy minimalnej.

W 2019 roku płaca minimalna w Polsce będzie wynosić 2250 złotych brutto. Do tej kwoty ma nie wliczać się dodatek stażowy - zakłada rządowy projekt.

Dzisiaj, 10 grudnia 2018 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyło w Rządowym Centrum Legislacji projekt dotyczący zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Projektowana regulacja zakłada rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyłączony ma być dodatek stażowy.

Jak wskazuje w uzasadnieniu MRPiPS, w obecnym stanie prawnym pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymując łączne wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może otrzymywać niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy) wykonująca jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości.

"W praktyce sytuacja taka powoduje niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości. (...) W takich przypadkach dodatek przysługujący za staż pracy przestaje pełnić rolę formy uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem" - czytamy w dokumencie.

Nowelizacja polega dokładnie na zmianie brzmienia art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, poprzez dodanie do wymienionych tam wyłączeń: "dodatku do wynagrodzenia przysługującego za staż pracy".

Dotychczas na liście wyłączeń były cztery punkty. Płaca minimalna nie uwzględnia: nagrody jubileuszowej, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Plan zakłada przyjęcie projektu przez Radę Ministrów jeszcze w tym roku.

Od 1 stycznia płaca minimalna w Polsce będzie wynosić 2250 złotych brutto. Oznacza to wzrost o 7,1 proc. w porównaniu ze stawką tegoroczną. Dziś minimalna pensja to 2100 zł brutto. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa - z 13,70 zł do 14,70 zł.

Źródło: WP MONEY

marjory dnia grudzień 10 2018 21:29:16 ·
KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA REPREZENTATYWNYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Z MINISTREM SWiA JAROSŁAWEM ZIELIŃSKIM

W dniu 4 grudnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli największych, reprezentatywnych organizacji związkowych: Związku Zawodowego Pracowników Policji reprezentowanych przez Danutę HUS i Joannę STEC-TRZPIL oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji reprezentowanych przez Małgorzatę LEWICKĄ i Lucynę JAWORSKĄ-WOJTAS z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem ZIELIŃSKIM. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali również Dyrektor Departamentu Budżetu Władysław BUDZEŃ, Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do kontaktów ze związkami zawodowymi Edward ZAREMBA oraz inni przedstawiciele ministerstwa. Ponadto uczestnikami rozmów byli również przedstawiciele OZZ Pracowników Administracji Rządowej SG.

Związki reprezentujące pracowników Policji, pomimo podpisanych porozumień w miesiącu wrześniu 2018 roku, zaapelowały do strony rządowej o zintensyfikowanie wspólnych działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej i warunków socjalno-bytowych pracowników Policji. Zgłosiły po raz kolejny szereg problemów tej grupy zawodowej, która w wyniku wieloletnich zaniedbań pozostaje nadal najniżej wynagradzaną w administracji publicznej:

▪ ponad 70% członków ksc w Policji ma wynagrodzenie brutto poniżej 3500 zł,
▪ ponad 40% członków ksc w Policji ma wynagrodzenie brutto poniżej 3000 zł,
▪ ponad 90% pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń ma wynagrodzenie brutto poniżej 3000 zł,
▪ ponad 49% pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń ma wynagrodzenie brutto poniżej 2500 zł.


Na ten apel strony związkowej Pan Minister podjął decyzję o zwiększeniu planu wydatków budżetowych na 2018 rok w komendach powiatowych Policji w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 2 miliony 600 tysięcy złotych.
Kwota zwiększenia przeznaczona jest na fundusz wynagrodzeń pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń i środki te powinny być wydatkowane w formie nagród. Podziału ww. kwoty na poszczególne komendy powiatowe/miejskie Policji oraz sposób jej rozdysponowania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników o najniższych wynagrodzeniach, należy dokonać w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
NSZZPP i ZZPP – reprezentatywne organizacje związkowe jak najszybciej wypracują propozycję podziału tych środków, a wspólne stanowisko w tej sprawie przedłożą Komendantowi Głównemu Policji.


Efektem spotkania, oprócz przeznaczenia 2.600.000 zł na nagrody dla pracowników bezmnożnikowych komend powiatowych i miejskich Policji, stało się również określenie intensywnego grafiku prac zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczącym wszystkich pracowników Policji oraz wypracowania systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. Szczególnie istotne stanie się tutaj opracowanie programu rozwoju formacji w zakresie ujęcia
w nim przedsięwzięć dotyczących pracowników, w tym wielkości i terminów przewidzianych podwyżek wynagrodzeń.


marjory dnia grudzień 06 2018 15:28:18 ·
UROCZYSTA ZBIÓRKA Z OKAZJI ŚWIĘTA SŁUŻBY CYWILNEJ ORAZ PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI
W dniu 15 listopada br. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie celebrowała przyjęcia do służby w Policji w garnizonie lubelskim oraz spóźnione Święto Służby Cywilnej. 29 policjantów złożyło ślubowanie i otrzymało legitymacje służbowe. Nowych adeptów w szeregach lubelskiej Policji powitał Komendant Wojewódzkie Policji w Lublinie insp. Robert SZEWC wraz ze swoimi zastępcami.


Ponadto podczas tej zbiórki Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie z okazji Święta Służby Cywilnej wyróżnił 54 pracowników Policji lubelskiego garnizonu. Wręczając wyróżnionym okolicznościowe adresy, podziękował za rzetelność i sumienność wykonywanej przez nich pracy, podkreślając, że bez pracowników cywilnych Policja nie byłaby w stanie sprawnie i efektywnie funkcjonować.


Źródło: www.lubelska.policja.gov.pl

marjory dnia listopad 17 2018 23:41:17 ·
ŻYCZENIA


marjory dnia listopad 10 2018 01:10:52 ·
ŚWIĘTO 12 LISTOPADA
Zgodnie ustawą z 7.11.2018 r. (do zapoznania TUTAJ) o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2117), dzień 12 listopada 2018 r., jest wolny od pracy. W konsekwencji tego, dla potrzeb planowania i rozliczania czasu pracy oraz ustalania współczynnika urlopowego 12 listopada 2018 r. traktowany być powinien jako dzień świąteczny.

Święto 12 listopada obniży obowiązujący pracowników wymiar czasu pracy.
Podobnie jak pozostałe święta przypadające w innym dniu niż niedziela (zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy), święto 12 listopada br. obniży obowiązujący pracowników w okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy o 8 godzin. W listopadzie wymiar czasu pracy pracowników wynosić więc będzie 160 godz., zamiast 168 godz., a liczba dni pracy ulegnie zmniejszeniu do 20.


Źródło: www.kadry.abc.com

marjory dnia listopad 10 2018 01:00:04 ·
EXTRA NAGRODY!

W dniu 30 października br. insp. gen. dr Jarosław SZYMCZYK - Komendant Główny Policji podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków będących w Jego dyspozycji na sfinansowanie 1000 nagród po 1000 zł dla szczególnie wyróżniających się pracowników Policji w kraju.

Przesłanką do podjęcia takiej decyzji jest przypadająca na 11 listopada 2018 roku 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, jak również obchodzone w tym dniu Święto Służby Cywilnej.
Mamy nadzieję, że nasza organizacja związkowa również przyczyniła się do tej zacnej decyzji Pana Generała, gdyż już w dniu 15 października br. Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuta HUS wystąpiła z wnioskiem do Pana Komendanta w tej sprawie (pismo do zapoznania TUTAJ).

Zaznaczamy również, że zgodnie z sugestią Komendanta Głównego Policji wręczenie nagród, w miarę możliwości, winno się odbyć w sposób uroczysty połączony z obchodami związanymi z celebracją Święta 11 listopada br.


marjory dnia listopad 03 2018 01:28:07 ·
12 LISTOPADA JEDNAK NIE BĘDZIE WOLNYM DNIEM OD PRACY?
Prezydent Andrzej Duda waha się, czy podpisać ustawę o dniu wolnym 12 listopada - powiedział w poniedziałek marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jego zdaniem "procedowanie tej ustawy nie było doskonałe". "Trochę za późno" - dodał.

W piątek Senat poparł z poprawkami ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającą 12 listopada br. dniem wolnym od pracy. W tej sytuacji ustawa musi wrócić do Sejmu.

"Sama idea jest dobra. Nikt nie jest doskonały. Przyznaję, że nie było doskonałe procedowanie tej ustawy. Trochę za późno, ale podjęliśmy taką decyzję. Można podejmować również takie szybkie decyzje" - podkreślił marszałek Senatu.

23 października Sejm uchwalił ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, złożony przez posłów PiS dzień wcześniej. Autorzy ustawy przypomnieli, że 11 listopada w bieżącym roku wypada w niedzielę, stąd pomysł uczynienia 12 listopada dniem wolnym.

W piątek senatorowie poparli poprawkę do ustawy skreślającą preambułę ustawy oraz zmianę eliminującą wskazanie, że nowo ustanowione święto będzie miało charakter uroczysty. Senatorowie opowiedzieli się również za poprawką zmierzającą do tego, aby w dniu 12 listopada 2018 r. obowiązywały zasady dotyczące ograniczenia handlu, analogiczne do obowiązujących w niedzielę i inne dni świąteczne. Odrzucono zaś poprawkę zmierzającą do tego, by w dniu 12 listopada br. służba zdrowia pracowała tak jak w dni wolne od pracy.


Źródło: www.gazeta.prawna.pl

marjory dnia październik 29 2018 23:14:43 ·
POSIEDZENIE KOMISJI SEJMOWEJ W SPRAWIE PRZYSZŁOROCZNEGO BUDŻETU

W dniu 22 października 2018 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W posiedzeniu udział wzięła przedstawicielka naszej organizacji związkowej kol. Dorota GIELECIŃSKA - Przewodnicząca Zarządu KGP ZZPP.

Porządek dzienny obrad obejmował rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 w zakresie m. in.:

1) trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2019 - 2021;

2) część budżetowej 42 - Sprawy wewnętrzne:
a) dochody i wydatki,
b ) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje podmiotowe i celowe,
d) dotacja podmiotowa dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;

3) części budżetowej 83 - Rezerwy celowe w zakresie pozycji 69 środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 - 2020.

Referował Pan Władysław BUDZEŃ - dyrektor Departamentu Budżetu w MSWiA. Oto fragment wypowiedzi:

"... W 2019 roku, zgodnie z Programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, zakłada się podwyższenie od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzeń pracowników o 300 zł.
Ponadto od 1 lipca 2019 roku zakłada się dodatkowe podwyższenie wynagrodzeń pracowników o 250 zł na etat..."


Pomimo takich deklaracji w celu uzmysłowienia problemów, z jakimi borykają się od lat pracownicy Policji, przedstawicielka ZZPP biorąca udział w posiedzeniu rozdała obecnym na nim posłom pismo, z którym można zapoznać się TUTAJ.

marjory dnia październik 27 2018 00:36:53 ·
Strona 6 z 54 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?