Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Fundusz Prewencyjny PZU - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Fundusz Prewencyjny PZU
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 13
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 11,025
Najnowszy Użytkownik: ~Dylannit
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Prośba o 1% - POMÓŻMY
Na naszej stronie zamieszczamy APEL małego Rafała Urbańskiego z prośbą o przekazywanie 1% podatku na jego konto w fundacji "Słoneczko". Jeśli podczas wypełniania PITu zaznaczymy że chcemy aby część naszego podatku trafiła na konto fundacji pomożemy chłopcu smiley
Treść APELU i wszystkie dane niezbędne do wypełnienia PITu znajdziesz, klikając TUTAJ.

marjory dnia styczeń 17 2011 20:51:23 ·
Mianowania w Służbie Cywilnej 2010 r.
W dniach 25-26 listopada 2010 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowań tym osobom, które pozytywnie przeszły postępowanie kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej w tym roku. Cztery osoby pracujące w jednostkach Policji naszego województwa miały zaszczyt wziąć w niej udział. Były to: Barbara Sekutowska z KPP Kraśnik, Violetta Turska z Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie, Renata Gienc - Romanek z Wydziału Zaopatrzenia KWP w Lublinie oraz Katarzyna Wojnowska z Wydziału Finansów KWP w Lublinie. Wszystkim paniom serdecznie gratulujemy! Szczególnie miło jest nam z tego powodu, iż Basia Sekutowska jest Przewodniczącą Zarządu Terenowego ZZPP KPP w Kraśniku i członkiem Komisji Krajowej ZZPP, pracujemy z nią na co dzień i mocno trzymaliśmy kciuki za powodzenie. W galerii - kilka zdjęć z kuluarów uroczystości, aby je obejrzeć - kliknij TUTAJ.

marjory dnia grudzień 09 2010 23:05:53 ·
Oszczędność kosztem osób niepełnosprawnych.
Ostatnio zwrócił się do nas jeden z użytkowników, z bardzo ważnym pytaniem:


WITAM WSZYSTKICH!
W służbie cywilnej pracuje 15 lat jestem osobą niepełnosprawną i dziś dano mi pismo do podpisania o obniżeniu etatu o połowe bez prawa wyboru podpisuję albo otrzymam wypowiedzenie. Proszę o poradę co w tej sytuacji można zrobić?


Jeżeli ktoś jest w stanie pomóc, prosimy o odpowiedź.
Administrator dnia grudzień 09 2010 20:03:41 ·
RACJONALIZACJA NAS NIE OBEJMIE
Działania lobbingowe strony związkowej przyniosły sukces. Pracownicy cywilni Policji będą wyłączeni z planowanych zwolnień w administracji rządowej! Dnia 3 grudnia odbyło się głosowanie w Sejmie nad przyjęciem projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 – 2013. Zgodnie z poprawkami, które zostały przyjęte, nasza grupa zawodowa została wyłączona spod działania tej ustawy. Jest to wspaniałe uwieńczenie działań związków zawodowych działających w Policji. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZZPP wystosował komunikat w tej sprawie, można go przeczytać klikając tutaj.


marjory dnia grudzień 04 2010 19:45:27 ·
Narada kadry kierowniczej Policji,Legionowo 6-7.12.2010
Przedstawiamy stanowisko Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji dotyczące zaproszenia organizacji związkowych działających w Policji na naradę kadry kierowniczej Policji w Legionowie w dniach 6-7 grudnia 2010 r. Aby się z nim zapoznać, kliknij TUTAJ.

marjory dnia grudzień 02 2010 12:49:19 ·
O RACJONALIZACJI ZATRUDNIENIA C.D.
W ślad za Forum Związków Zawodowych, prezentujemy list Przewodniczącego FZZ Tadeusza Chwałki do Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Marka Biernackiego oraz Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty z negatywną opinią dot. projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych.

Bydgoszcz, 22 listopada 2010 r.

Sz.P.
Marek Biernacki
Przewodniczący
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Sz.P.
Sławomir Piechota
Przewodniczący
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny


Dotyczy: projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych
i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 i 2012 skierowanego do Sejmu RP - Druk 3579 z dnia 4 listopada 2010 r.

W odpowiedzi na przekazaną do Sejmu RP w dniu 12 listopada 2010 r. kolejną, zmienioną przez na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 26 października 2010 r., wersję projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 i 2012, Forum Związków Zawodowych przedkłada swoją negatywną opinię.
Przede wszystkim jak wskazywaliśmy już w poprzednich opiniach, naszym zdaniem nie ma konieczności regulowania zwolnień w administracji w drodze ustawy. Aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają bowiem dokonywanie niezbędnych zwolnień bez wprowadzania odrębnych regulacji, których zgodność z Konstytucją jest wątpliwa.
Niezależnie od powyższego nie uwzględniono w projekcie szeregu zgłaszanych istotnych zastrzeżeń. Podtrzymując nasze wcześniej zaprezentowane stanowisko pragniemy zwrócić uwagę, że ponownie w projekcie nie uwzględniono szczególnej ochrony pracowników przysługującej na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r o związkach zawodowych oraz pracowników będących społecznymi inspektorami pracy. Stanowi to naruszenie gwarancji wolności zrzeszania się w związkach zawodowych
i powszechnie stosowanego standardu obowiązującego w Unii Europejskiej (także
w przypadku zwolnień grupowych) dotyczącego ochrony prawa organizowania się
i procedury określania warunków zatrudnienia pracowników służby publicznej (Konwencja Nr 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony prawa organizowania się
i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej). Godzi to również
w społeczną inspekcję pracy poprzez wprowadzenie wyłomu w szczególnej ochronie stosunku pracy społecznych inspektorów pracy wynikającej z art. 13 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 o społecznej inspekcji pracy. Ochrona taka jest przewidziana nawet w ustawie z dnia 1 lipca 2009 r o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników
i przedsiębiorców.
Projektodawca w zmodyfikowanej wersji projektu zdecydowanie lepiej potraktował grupę pracowniczą, która nie podlega ochronie na podstawie odrębnych ustaw tj. osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, kierowników jednostek niebędących osobami zajmującymi stanowiska kierownicze, głównych księgowych jednostki, audytorów wewnętrznych jednostki, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych jednostki, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Naszym zdaniem do przeprowadzanych zwolnień powinny mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
W ustawie tej przewiduje się wypłatę dodatku wyrównawczego dla pracowników korzystających ze szczególnej ochrony, którym wypowiedziano warunki pracy i płacy ze skutkiem w postaci obniżenia wynagrodzenia i to do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Natomiast projekt ustawy o racjonalizacji, takiego rozwiązania nie przewiduje.
Również warunki i procedury konsultacji zasad i procesów zwalniania pracowników proponowane w/w projekcie znacznie odbiegają od tych uregulowanych w ustawie, która przewiduje:
1. konsultacje dotyczące. możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru zwolnień oraz spraw pracowniczych związanych z tym zwolnieniem w tym zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników
2. szerszy katalog informacji przekazywanych organizacjom związkowym w procesie konsultacji
3. wielostopniowe konsultacje - przy przedstawianiu zasad zwolnień, przy zawieraniu porozumienia
4. możliwość zawarcia porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą,- natomiast projekt ustawy o racjonalizacji przewiduje jedynie powiadomienie związków zawodowych i opinię związków zawodowych w tej sprawie
5. dłuższe terminy konsultacji ze strona związkową np. 20 dni od daty zawiadomienia
o zwolnieniach na zawarcie porozumienia - natomiast projekt ustawy
o „racjonalizacji” jedynie 7 dni
6. możliwość zastosowania zastrzeżeń, co do zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony.

Ponadto projektowana ustawa nie przewiduje gwarancji ponownego zatrudnienia pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy w ramach racjonalizacji, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy. Możliwość taką przewiduje natomiast ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników.
Poza tym projekt ustawy godzi w podstawowe prawo związkowe wyrażone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – obrony praw ludzi pracy przez związki zawodowe – poprzez wyłączenie stosowania przepisu art. 32 ustawy
o związkach zawodowych i art. 38 Kodeksu pracy – konsultacji wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową i zastąpienia jej opinią związku zawodowego dotyczącą sposobu prowadzenia racjonalizacji zatrudnienia – art. 9 ust. 4 i 6 projektu ustawy.
Również zmiany polegające na:
- ograniczenie stosowania art. 41 Kodeksu pracy – ochrona stosunku pracy w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy – art. 10 ust. 2 – 3 projektu ustawy;
- wprowadzenie możliwości wypowiedzenia stosunku pracy pracownikom powołanym do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego – bez odniesienia do ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i art. 118 tejże ustawy obejmującego ochroną stosunek pracy w/wym. osób – art. 11 projektu ustawy;
- wprowadzenie możliwości wypowiedzenia stosunku pracy pracownikom,
o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz pracownikom będącym społecznymi inspektorami pracy - art. 11 projektu ustawy;
naruszają podstawowe prawa związkowe wyrażone w art. 1 ustawy o związkach zawodowych:
- ust. 2 prawo do niezależności w swojej działalności statutowej od administracji państwowej,
- ust. 3 prawo do jednakowego traktowania wszystkich związków zawodowych przez organy państwowe.

W związku z tym stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzeniu w życie projektowanych rozwiązań.

Z poważaniem
Przewodniczący
Forum Związków Zawodowych

/-/ Tadeusz Chwałka

źródło: www.fzz.org.pl

marjory dnia listopad 26 2010 21:43:29 ·
Pismo w sprawie racjonalizacji zatrudnienia.
W związku z tym, iż w dniu 27 października 2010 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 - 2013, V-ce Przewodniczący Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach Józef ĆWIKLIŃSKI w imieniu Komisji Krajowej skierował pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera z prośbą o podjęcie daleko idących działań prowadzących do wyłączenia pracowników Policji spod działania wzmiankowanej ustawy. Z pismem tym można się zapoznać klikając TUTAJ.

marjory dnia listopad 03 2010 22:06:30 ·
Interpelacja Krystyny Łybackiej
W sprawie zamrożenia płac pracowników Policji, poseł Krystyna Łybacka skierowała interpelację do Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny. Można się z nią zapoznać klikającTUTAJ.

marjory dnia październik 24 2010 16:07:19 ·
Wycieczka do Wilna, 8-10.10.2010 r.
W dniach 8-10 października 2010r. pracownicy KWP w Lublinie wzięli udział w wycieczce do Wilna zorganizowanej przez Lubelski Zarząd Wojewódzki ZZPP oraz Zespół ds. Socjalnych KWP w Lublinie. W galerii zamieściliśmy zdjęcia z tej wycieczki, aby je obejrzeć kliknij TUTAJ.

marjory dnia październik 19 2010 10:42:41 ·
POMÓŻMY ANGELICE!

„Tyle człowiek wart, ile drugiemu może pomóc…” Julian AleksandrowiczPOMÓŻMY ANGELICE!


Angelika Żelazko jest córką jednego z policjantów z Biłgoraja. Od 3 lat choruje na nowotwór złośliwy. Dziewczynka obecnie przebywa w Hamburgu, gdzie została ponownie zdiagnozowana. Aby mogła żyć i wyzdrowieć potrzebna jest natychmiastowa chemioterapia. Koszt zabiegów to 20 000 euro! Rodzice Angeliki potrzebują pomocy w szybkim zgromadzeniu tej kwoty. Jeśli nie wpłacą pieniędzy ich córka wróci do Polski, tracąc szansę na wyzdrowienie.

W tej ciężkiej sytuacji tylko gest ludzi dobrej woli może pomóc dziewczynce wrócić do zdrowia. Dla rodziców liczy się dosłownie każda złotówka!

Wszyscy, którym los Angeliki nie jest obojętny mogą wpłacać pieniądze na konto:
MAREK ŻELAZKO
BANK, BPH O/BIŁGORAJ
17 1060 0076 0000 3070 0032 3172

Za okazaną pomoc rodzice Angeliki z góry serdecznie dziękują.

Najnowsze informacje z Niemiec są takie, że z powodu braku pieniędzy, niemieccy lekarze chcą dziś wypisać Angelikę ze szpitala. Musimy się zmobilizować. Bardzo proszę o pomoc dla dziewczynki w imieniu swoim i rodziców...

źródło: KWP Lublin
marjory dnia październik 08 2010 10:32:45 ·
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów
W dniach 28-29 września 2010 r. w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Policji. Celem zjazdu był wybór władz związku.

Po wyborach Przewodniczącą Komisji Krajowej została Danuta Hus, Viceprzewodniczącym natomiast Józef ćwikliński. Sekretarzem KK została Agnieszka Galej - Góra, Skarbnikiem - Karina Garbaczewska. Kolega Ryszard Wołoszczak został członkiem prezydium.

Wybrano również Krajową Komisję Rewizyjną. Jej przewodniczącym został Jerzy Sposób, Viceprzewodniczącym - Mirosław Gruk, a sekretarzem Anna Szczupakowska.

Podjęto także decyzję o utworzeniu komisji statutowej, aby dokonać niezbędnych zmian w zapisach Statutu naszego Związku.

W skład komisji weszły następujące osoby: Joanna Stec - Trzpil, Ryszard Wołoszczak, Małgorzata Kubak, Józef Ćwikliński, Danuta Hus, Agnieszka Galej - Góra, Anna Szczupakowska.

Na stronie Komisji Krajowej ZZPP zamieściliśmy zdjęcia z obrad, aby je obejrzeć kliknij TUTAJ.

marjory dnia wrzesień 30 2010 17:44:30 ·
Strona 54 z 58 << < 51 52 53 54 55 56 57 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?