Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Fundusz Prewencyjny PZU - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Fundusz Prewencyjny PZU
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 16,442
Najnowszy Użytkownik: ~ouporageyisl
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Komisja Krajowa Karpacz 22-24.02.2012 r.
W dniach 22 - 24 lutego 2012 roku w Karpaczu odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Podczas tego posiedzenia Komisja Krajowa przyjęła i wysoko oceniła sprawozdanie z prac Prezydium KK za rok 2011. Bez zastrzeżeń przyjęto również sprawozdanie finansowe ze rok 2011 oraz Plan finansów na rok 2012.
Ponadto nakreślono kierunki działania związku na rok 2012, w tym zakresie zostały podjęte uchwały dot.:
- uczestnictwa we wszystkich działaniach central związkowych, prowadzących do poprawy bardzo trudnej sytuacji pracowników Policji,
- rozpoczęcia przygotowań do złożenia pozwu zbiorowego przeciw naszym pracodawcom o dyskryminację jednej grupy pracowniczej spośród dwóch zatrudnionych w Policji.W drugim dniu obrad gościem Komisji Krajowej był Pan Jan GAŁADYK - Pełnomocnik Komendanta Głównego ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi. Został on zobowiązany do przedstawienia Komendantowi Głównemu naszego niezadowolenia z dotychczasowej polityki kierownictwa MSW oraz KGP z zakresu braku podjęcia konkretnych działań kierownictwa Policji wspierających nasze dążenia zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej pracowników cywilnych. Działań zmierzających do zmiany poczucia niedoceniania roli pracowników cywilnych w Policji i zaprzestania traktowania ich jak obywateli drugiej kategorii.
Zdjęcia z obrad KK można obejrzeć w Nowej Galerii ZZPP klikając tutaj.


marjory dnia marzec 11 2012 20:47:16 ·
Pożegnanie Pani Ani Gil w KPP Łuków
W dniu 29 lutego 2012 na świetlicy KPP w Łukowie uroczyście pożegnaliśmy odchodzącą z pracy długoletnią pracownicę Posterunku Policji w Trzebieszowie Panią Anię Gil. Była ona wieloletnim członkiem naszej organizacji związkowej. W pożegnaniu uczestniczyli członkowie kierownictwa oraz pracownicy i policjanci łukowskiej komendy. W podzięce za długoletnią pracę Pani Ani został wręczony okolicznościowy adres oraz kwiaty i pamiątki. My jeszcze raz dziękujemy za długoletnią współpracę, którą będziemy bardzo mile wspominać.
W nowej galerii zamieściliśmy zdjęcia z pożegnania, które można obejrzeć po kliknięciu tutaj.


marjory dnia marzec 06 2012 17:44:40 ·
Rozmowy z MSW – 29 lutego 2012 r.
W dniu 29.02.2012 r. w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych z przedstawicielami najwyższych władz Ministerstwa.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych reprezentowali:

Michał DESKUR - Podsekretarzem Stanu MSW,

Jacek ZALEWSKI - Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru MSW,

Wojciech KIJOWSKI - Zastępujący Dyrektora Generalnego MSW.

Z naszej organizacji w spotkaniu udział wzięły:

Danuta HUS – Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,

Joanna STEC - TRZPIL – Członek Komisji Krajowej ZZPP.

Tematyka spotkania dotyczyła największych problemów z jakimi borykają się pracownicy cywilni resoru spraw wewnętrznych.

Szczegóły spotkania opisane zostały przez kol. Danutę HUS - Przewodniczącą Komisji Krajowej ZZPP w komunikacie, który można przeczytać tutaj.Administrator dnia marzec 02 2012 22:24:30 ·
Spotkanie z Komendantem Głównym Policji

W dniu 18 stycznia 2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego Związku z nadinsp. Markiem DZIAŁOSZYŃSKIM - Komendantem Głównym Policji, który zadeklarował otwartość w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi działającymi w Policji. Podkreślał, iż praca zarówno strony służbowej, jak i związkowców ma na celu osiągnięcie dobrych rozwiązań dla całego środowiska policyjnego i realizacji ustawowych zadań Polskiej Policji. Tak więc zawsze możemy liczyć na szczerość i uzyskanie wszelkich niezbędnych nam informacji. Żadne zadane przez Związek pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.

Usłyszeliśmy również z ust Pana Komendanta DZIAŁOSZYŃSKIEGO podziękowania za działalność związkową, która ukierunkowana jest na zdobywanie środków dla Policji.

Podczas tego spotkania Komendant przekazał nam informacje uzyskane w MSW, że w przypadku braku drastycznych zdarzeń losowych typu powódź, trzęsienie ziemi itd. istnieje prawdopodobieństwo przeznaczenia części środków finansowych z rezerwy celowej na wzmocnienie funduszu płac pozostałych służb mundurowych. Dzisiaj już niestety wiemy, że środki te nie znajdą się w budżetach Policji z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Policji.

Komendant Główny Policji poruszył również sprawę podziału funduszu nagród. W jego ocenie fundusz ten winien być podzielony na dwie kategorie:

1. za szczególne osiągnięcia np. napisanie programu przysparzającego jednostce oszczędności w budżecie lub poprawiające funkcjonalność danego obszaru,

2. nagrody powszechne dla osób wykonujących rzetelnie swoje codzienne obowiązki.

Odniósł się również do zgłaszanego przez nas problemu braku uzgodnień ze związkami zawodowymi dot. nagród fundowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Stwierdził, że nie wyobraża sobie by w przyszłości miał nastąpić jakikolwiek brak konsultacji w tym zakresie.

Nadmienić należy, iż w spotkaniu uczestniczyli również: insp. dr hab. Arkadiusz LETKIEWICZ - Z-ca Komendanta Głównego ds. Logistyki, insp. Bogdan JÓŹWIAK - Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGP, Jan GAŁADYK - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi oraz Eliza WÓJCIK - Dyrektor Biura Finansów KGP.


Związek Zawodowy Pracowników Policji aktywnie reprezentowali:

Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,
Józef ĆWIKLIŃSKI - V-ce Przewodniczący Komisji Krajowej ZZPP,
Ryszard WOŁOSZCZAK - V-ce Przewodniczący Komisji Krajowej ZZPP,
Joanna STEC - TRZPIL - członek Komisji Krajowej ZZPP,
Małgorzata KUBAK - członek Komisji Krajowej ZZPP,
Edyta ROMAŃSKA - członek Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP.Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć tutaj.
Administrator dnia marzec 02 2012 22:13:13 ·
Interpelacje poselskie w sprawie pracowników Policji
Dwoje Parlamentarzystów: Pani Poseł Krystyna ŁYBACKA (SLD) oraz Pan Poseł Jacek OSUCH (PiS) wykazali szczególne zrozumienie i wsparli działania Związku Zawodowego Pracowników Policji w walce o równe traktowanie wszystkich grup zawodowych w Policji. Ww. Posłowie w miesiącu styczniu br. złożyli na ręce Marszałka Sejmu Pani Ewy KOPACZ interpelacje (nr 1176 – w celu zapoznania się kliknij tutaj i 1252 – kliknij tutaj) skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Jacka CICHOCKIEGO. Interpelacje te dotyczą braku podwyżek i zamrożenia płac dla pracowników cywilnych Policji, które powodują pogłębiającą się różnicę poziomów wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Przypominamy, iż w dezyderacie Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 2008 roku założone zostało podwyższenie wynagrodzeń płacy pracowników cywilnych do poziomu 60% wynagrodzenia funkcjonariuszy. Aktualna różnica sięga dużo poniżej 50%, a planowana w br. podwyżka wynagrodzeń funkcjonariuszy przyczyni się do powstania jeszcze większych dysproporcji.

Cieszy nas ogromnie fakt zauważenia przez naszych Posłów, że co czwartą osobą zatrudnioną w Policji jest pracownik cywilny. Pracownik realizujący zadania na rzecz prawidłowego funkcjonowania Polskiej Policji, a tym samym na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w RP.

Związek Zawodowy Pracowników Policji składa Posłom serdeczne podziękowanie za wsparcie działań zmierzających do poprawy dramatycznej sytuacji finansowej pracowników Policji oraz ich rodzin. Wielki ukłon za okazaną pomoc.
Administrator dnia luty 14 2012 20:55:54 ·
Walczymy o odmrożenie inflacji
W dniu 06 lutego br. Danuta HUS Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji wystosowała pismo – apel do Tadeusza CHWAŁKI – Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz poprawy trudnej sytuacji materialnej pracowników Policji. Proponowanym przez nasz Związek rozwiązaniem w tym zakresie jest odstąpienie od zamrożenia płac ze skutkiem na rok 2013 oraz wyrównanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem pełnych współczynników inflacji za lata 2008 - 2012 z jednoczesnym uwzględnieniem roku 2013.UZASADNIENIE:Sytuacja ekonomiczna kraju jest stabilna - jak wskazuje wzrost PKB, który wzrósł nominalnie:


- w roku 2008 o 5%,

- w roku 2009 o 1,7%,

- w roku 2010 o 3,8%,

- w roku 2011 o 4%,

- planowany wzrost w 2012 roku to 2,5%.WNIOSEK: brak jest przesłanek do dalszego zamrażania płac.

Stały wzrost kosztów życia przejawiający się wzrostem cen towarów i usług oraz coroczny wzrost wskaźnika inflacji, który w okresie ostatnich 4 latach wyniósł łącznie 16,6% spowodował znaczący realny spadek wynagrodzeń pracowniczych.

W związku z powyższym niecierpliwie oczekujemy pisemnej odpowiedzi od Forum ZZ w przedmiotowym zagadnieniu i jednocześnie deklarujemy podjęcie zdecydowanych akcji protestacyjnych pokazujących desperację pracowników Policji, którzy domagają się godnego życia w praworządnym kraju.
Administrator dnia luty 13 2012 21:26:05 ·
Wątła, ale jednak nadzieja na podwyżki dla nas jeszcze w 2012 roku
W dniu 31 stycznia br. odbyła się telekonferencja KADRY KIEROWNICZEJ Policji, podczas której Komendant Główny Policji nadinsp. Marek DZIAŁOSZYŃSKI poinformował, iż planowane jest spotkanie Związków Zawodowych Pracowników Policji z Ministrem Spraw Wewnętrznych. W przeciągu tygodnia mieliśmy przesłać na ręce Pełnomocnika KGP ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi w Policji pisemną informację na temat problemów, które staną się przedmiotem spotkania z Ministrem. W celu zapoznania się z naszą propozycją tematyki kliknij tutaj.

Należy dodać, iż na tej samej telekonferencji Komendant Główny Policji wydał polecenie Komendantom Wojewódzkim Policji, by dokonali analizy własnych budżetów pod kątem znalezienia środków finansowych na podwyżki dla pracowników cywilnych. Zdaniem nadinsp. M. DZIAŁOSZYŃSKIEGO w przypadku znalezienia takich środków podwyżkę tę można byłoby zrealizować pod koniec bieżącego roku.

Niecierpliwie oczekujemy na wyniki tej analizy.

Administrator dnia luty 12 2012 21:43:25 ·
Pismo do Parlamentarzystów
Pomimo naszych usilnych starań,licznego udziału w manifestacjach w Warszawie i Wrocławiu zarówno Rząd jak i Parlament nie uwzględnił naszych oczekiwań płacowych i w dzisiejszej debacie nad budżetem ponownie pominął nasze postulaty.W związku z powyższym Przewodniczaca Komisji Krajowej wystosowała pismo do Parlamentarzystów oraz do Premiera,Ministra Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego Policji. Aby przeczytać pismo kliknij tutaj
Administrator dnia styczeń 28 2012 13:10:35 ·
Po manifestacji - piszą o nas!
"Na miejscu było około dwóch tysięcy przedstawicieli straży pożarnej, straży granicznej, policji i więziennictwa. Domagali się podwyżki płac i równego traktowania wszystkich służb
Protestujący zajęli całe schody przed urzędem wojewódzkim i większą część parkingu. Mieli syreny, gwizdki, trąbki i związkowe flagi. Przez około dwie godziny pod urzędem było więc bardzo głośno."

Zacytowane słowa naszej koleżanki Grażyny Domagały - Przewodniczącej Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP "Pracownicy cywilni od kilku lat przejmują zadania po funkcjonariuszach bez wzrostu płac. 40 proc. z nich zarabia 1200 zł netto! Za to nie można utrzymać rodziny. Protestujemy, dlatego że chcemy godnie żyć."

Więcej... TUTAJ.


Źródło: wroclaw.gazeta.pl


Jesteśmy dumni, bo nie tylko we Wrocławiu pokazaliśmy siłę naszego związku. Również na manifestacji w Warszawie zebrała się liczna grupa związkowców z naszej organizacji. Delegaci ZZPP wraz z przedstawicielami służb mundurowych pod Urzędem Wojewódzkim domagali się godnego traktowania pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych. Miejmy nadzieję, że Rząd RP wygeneruje już w tegorocznym budżecie środki na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Policji i sprosta naszym oczekiwaniom, które głośno artykułujemy.
Wszystkim kolegom i koleżankom z ZZPP, którzy wzięli udział w manifestacji i przyczynili się do unaocznienia dyskryminacji naszej grupy pracowniczej - serdecznie dziękujemy.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z manifestacji we Wrocławiu, aby to zrobić kliknij TUTAJ.


marjory dnia styczeń 16 2012 18:51:56 ·
MANIFESTACJA 12 stycznia 2012
Już jutro w Warszawie i Wrocławiu odbędą się manifestacje wobec braku podwyżek w 2012 roku. Domagamy się poszanowania naszej grupy pracowniczej oraz ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, domagamy się gwarancji stabilności pracy oraz zapewnienia wzrostu wynagrodzeń adekwatnie do wzrostu średniej płacy w Państwie Polskim, domagamy się zaprzestania działań zmierzających do różnicowania grup pracowniczych u jednego pracodawcy.
Oto postulaty które kierujemy do Premiera RP Donalda Tuska - KLIKNIJ tutaj.
Gdzie i w jakim czasie odbędzie się protest - czytaj tutaj Warszawa, a tutaj Wrocław.

marjory dnia styczeń 11 2012 19:16:28 ·
Do nowego Komendanta Głównego Policji piszemy o płacach pracowników Policji
Jak wiemy mamy nowego Komendanta Głównego Policji - został nim nadinsp. Marek Działoszyński. Przewodnicząca naszego związku Danuta Hus skierowała pismo do Pana Komendanta przedstawiając bardzo trudną sytuację materialną pracowników cywilnych w Policji wraz z prośbą o odpowiedź na zadawane przez nas pytania. Liczymy na poważne potraktowanie naszych problemów.
Z pismem można się zapoznać po kliknięciu tutaj.


marjory dnia styczeń 10 2012 19:06:46 ·
Strona 54 z 63 << < 51 52 53 54 55 56 57 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?