Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Fundusz Prewencyjny PZU - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Fundusz Prewencyjny PZU
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 15,044
Najnowszy Użytkownik: ~ogusinodidba
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Odpowiedź MSWiA na pismo w sprawie podwyżek wynagrodzeń
Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo dotyczące podwyżek dla pracowników cywilnych Policji. Można je przeczytać klikając tutaj a następnie tutaj.
Na pewno na tym nie zakończą się starania związku dotyczące poprawy sytuacji finansowej naszej grupy zawodowej.
marjory dnia czerwiec 20 2011 17:05:44 ·
Posiedzenie Komisji Krajowej, Biały Dunajec, 08-10.06.2011
W dniach 8-10 czerwca 2011 r. w m. Biały Dunajec odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Jednym z głównych tematów poruszanych podczas obrad był problem przyznawania nagród z funduszu 3%. Jest to na chwilę obecną najbardziej drażliwy temat nurtujący pracowników Policji - wprowadzający najwięcej kontrowersji i w znacznym stopniu wpływającym na pogarszanie się atmosfery pracy w większości jednostek Policji.
Obecny na spotkaniu Pełnomocnik Komendanta Głównego ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi p. Jan GAŁADYK zgodził się z twierdzeniem, iż zagadnienie jest bardzo drażliwe i m.in. dlatego w chwili obecnej stało się tematem artykułu zawartego w czerwcowym numerze miesięcznika „POLICJA 997”. To właśnie w tym materiale pt. „Trzyprocentówki” (do lektury artykułu serdecznie zapraszamy, link TUTAJ) przytoczona została wypowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji p. Jerzego MILLERA z dnia 24 stycznia br. polecająca komendantom : „…by nie unikali dyskusji na wszystkie sprawy i tematy, by w sposób przejrzysty i jasny dzielili środki finansowe w swoich jednostkach, by wypracowywali wspólny pogląd na sprawy pracownicze – gdyż każdy ma prawo zapytać, dlaczego nie dostał nagrody, premii, dodatku…”.
Jak twierdzi p. Jan GAŁADYK to regulamin stanowi jeden z podstawowych aktów prawnych, w którym to pracodawca powinien określić szczegółowe zasady podziału środków na wynagrodzenia, jakimi są również nagrody i wyróżnienia. Zapisy typu „wzorowe wypełnianie obowiązków, szczególne zasługi” są bardzo ogólne i należy je doprecyzować poprzez stworzenie jasnych, podanych do ogólnej wiadomości kryteriów podziału, częstotliwości ich dokonywania oraz orientalnej wysokości. W pełni zgadzamy się z przedstawicielem KGP, który w zasadzie powtórzył wypowiedzi naszych kolegów z ZZPP biorących udział w kwietniowym spotkaniu związków zawodowych z Komendantem Głównym Policji: gen. insp. Andrzejem MATEJUKIEM.
Szkoda tylko, że tak szybko przystąpiono do zmian w sposobie podziału nagród, lecz znacznie wolniej i oporniej, bądź wcale nie przystąpiono do zmian w dotychczasowych zapisach regulaminów nagród i premiowania. To bardzo zła praktyka, gdy bez wprowadzenia stosownych uregulowań prawnych zaczęto już wprowadzać zmiany w życie. Nie dziwi nas więc powiększająca się frustracja oraz rodzące się pomiędzy współpracownikami antagonizmy związane z brakiem informacji na temat zasad podziału jedynych od kilku lat, dodatkowych środków finansowych. Naszym zdaniem taka forma tak mocno zaburza motywacyjny charakter nagród, że zabiła sens ich przyznawania.
Zgodnie z przytoczonymi we wspomnianym powyżej artykule orzeczeniami Sądu Najwyższego: uznanie nie może prowadzić do stosowania dowolności ani też do nadużywania kompetencji czy też do dyskryminowania określonych osób czy grup pracowniczych. Ponownie więc wnosimy do Pana Komendanta Głównego Policji o polecenie swoim podwładnym: komendantom wojewódzkim (stołecznemu) oraz powiatowym i miejskim Policji o podjęcie dialogu ze stroną związkową i uzgodnienie stanowisk nowelizacji regulaminów premiowania i nagradzania. Jak czytamy w wyroku SN z 19 grudnia 1990 r. IPR 170/900 może przecież zdarzyć się sytuacja, że pracownik z wielkim zaangażowaniem i efektywnie wykonywał swoje obowiązki, a nagrody nie otrzymał, ponieważ czymś podpadł przełożonemu. Takie działanie zakładu pracy należałoby uznać za dyskryminację, której zakaz wpisany został w treść art.18.3 par. 1 Kodeksu Pracy. Wyeliminowanie przypadków rażącego krzywdzenia pracowników, którzy będą dochodzić roszczeń na drodze sądowej winno się stać priorytetem w działaniu zarówno strony związkowej, jak i służbowej.
Kolejnym tematem poruszanym podczas posiedzenia Komisji Krajowej były problemy i zagadnienia związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Logistycznych tzw. CUL. Dzisiaj już wiemy, że na dzień 28 czerwca br. Komendant Główny Policji zwołał spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych działających w Policji dotyczącym szczegółowego omówienia wszystkich problemów i zagadnień związanych z tym pionierskim przedsięwzięciem.
Działalność nowo wybranych władz Forum Związków Zawodowych stanowiła również punkt programu obrad członków Komisji Krajowej ZZ PP.
Posiedzenie zakończono postanowieniami dotyczącymi dalszej wytężonej pracy naszych działaczy związkowych zmierzających do poprawy warunków bytowych, socjalnych i zawodowych pracowników Policji a w szczególności:
- podejmowanie działań na rzecz kształtowania etyki zawodowej, właściwych stosunków międzyludzkich opierając się na zasadach godności ludzkiej i współżycia społecznego;
- podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy organizacji pracy i poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
- czuwanie nad przestrzeganiem prawa pracy;
- działanie na rzecz właściwego rozdziału świadczeń socjalno - bytowych będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych Policji;
- integrowanie środowiska policyjnego,
- inicjowanie i popieranie działalności kulturalnej.

Zapraszamy do obejrzenia w GALERII na stronie KK ZZPP zdjęć z tego posiedzenia Komisji Krajowej.J.S-T, M.K, J.Ć.
marjory dnia czerwiec 16 2011 21:37:30 ·
Zebranie założycielskie Związku Zawodowego Pracowników Policji w Biłgoraju
W dniu 1 czerwca 2011 r w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju odbyło się zebranie założycielskie Związku Zawodowego Pracowników Policji.Spotkanie przebiegało w niezwykle miłej atmosferze choć zebrani poruszali tematy budzące niepokój i kontrowersje we wszystkich jednostkach naszego garnizonu.Jednym z tych tematów jest sposób podziału nagród z funduszu nagrodowego 3%.Zebrani jednogłośnie stwierdzili,iż brak jasnych i czytelnych kryteriów tego podziału powoduje wiele zamieszania i rodzi
niezadowolenie i niezdrową atmosferę wśród pracowników.
Podczas tego zebrania wybrano władze Zarządu Terenowego ZZPP KPP w Biłgoraju
Skład Zarządu przedstawia się nastepująco:

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Makochoń
V-ce Przewodniczący - Katarzyna Staszczak
Sekretarz - Jolanta Rarata


Dokonano również wyboru Grupowego Społecznego Inspektora Pracy.Został nim kol. Lucjan Żuławski
Serdecznie gratulujemy osobom wybranym do składu zarządu i życzymy efektywnej pracy na rzecz biłgorajskich pracowników Policji jak również znaczącego wkładu w podniesienie efektywności pracy Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZ Pracowników Policji.
Administrator dnia czerwiec 03 2011 18:07:59 ·
Starania o podwyżkę wynagrodzeń
Viceprzewodniczący Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Józef Ćwikliński wystosował pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera dotyczące podwyżki wynagrodzeń dla pracowników cywilnych Policji. Opisał w nim naszą trudną sytuację finansową, wyrażając nadzieję, że Pan Minister podejmie kroki, aby uległa ona zmianie.
Aby zapoznać się z tym pismem, proszę kliknij tutaj.


marjory dnia maj 29 2011 22:59:46 ·
Opinia Szefa Służby Cywilnej
Z wielkim zadowoleniem prezentujemy pismo Szefa Służby Cywilnej zawierające prośbę o traktowanie współdziałania ze związkami zawodowymi, w oparciu o istniejące przepisy prawa, jako istotnego elementu sprawnego zarządzania urzędem. Z pismem tym można zapoznać się klikając tutaj.

marjory dnia maj 29 2011 22:53:16 ·
Informacja dotycząca alokacji stanowisk pracowników Policji c.d.
Pan Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji podinsp. Marek Walczak w odpowiedzi na pismo Vice Przewodniczącego Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach Józefa Ćwiklińskiego nadesłał pismo, wyjaśniające zagadnienie dotyczące alokacji etatów pracowników cywilnych. W efekcie prowadzonej korespondencji (która została zamieszczona na naszej stronie - patrz wcześniejsze wpisy dotyczące Zarządzenia 88 KGP) otrzymaliśmy informację, iż "z analizy posiadanych informacji wynika, że wykorzystanie stanowisk pracowniczych w poszczególnych województwach nie przekracza etatu nominalnego i wyłączenie stanowisk etatowych bez pokrycia finansowego powinno być formalnością". Z treścią pisma można zapoznać się klikając tutaj, a następnie - tutaj.

marjory dnia maj 01 2011 15:55:52 ·
Spotkanie z Komendantem Głównym Policji, 06 kwietnia 2011 r.
Dnia 6 kwietnia 2011 roku odbyło się spotkanie związków zawodowych z kierownictwem Komendy Głównej Policji. Ze strony służbowej w spotkaniu udział wzięli:

Komendant Główny Policji – gen. insp. Andrzej MATEJUK,
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi – Jan GAŁADYK
oraz dyrektorzy biur: logistyki, kadr i szkolenia, finansów oraz kontroli.

Z ramienia naszego związku w spotkaniu uczestniczyli niżej wymienieni przedstawiciele Komisji Krajowej ZZPP:

Danuta HUS – Przewodnicząca KK ZZPP,
Józef ĆWIKLIŃSKI - V-ce Przewodniczący KK ZZPP,
Ryszard WOŁOSZCZAK - V-ce Przewodniczący KK ZZPP,
Joanna STEC - TRZPIL - Lubelski Zarząd Wojewódzki,
Małgorzata KUBAK - Lubelski Zarząd Wojewódzki.

Tematyka spotkania dotyczyła:

- TRANSFERU PRACOWNIKÓW DO CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH
To zagadnienie stanie się tematem odrębnego spotkania, w którym szczegółowo omówiona zostanie problematyka związana z m.in. przyłączaniem poszczególnych stacji obsługi do CUL (np. stacja z ul. Iwickiej (KGP) będzie włączona 1 sierpnia 2011 roku, zaś pozostałe stacje, z województw których komendanci wyrazili aprobatę aby zostały przyłączone do CUL - od 1 września 2011 r.);

- REALIZACJI BUDŻETU Z 2011 ROKU
Otrzymaliśmy deklarację kierownictwa KGP, że na funduszu wynagrodzeń pracowników Policji nie będą dokonywane żadne przesunięcia na cele rzeczowe. Wszystkie wygospodarowane oszczędności w ramach § 401 i § 402 pozostaną u dysponentów
i mogą być rozdysponowane wg uznania, byleby zgodnie z obowiązującą dyscypliną budżetową.
Jedynie oszczędności wygospodarowane przez Komendy Wojewódzkie/Stołeczną Policji z dodatkowych wynagrodzeń rocznych zostały sprowadzone do budżetu KGP w celu opłacenia wysokiej składki na PFRON.
Ponadto otrzymaliśmy informację, że Biuro Finansów Komendy Głównej Policji przygotowało wieloletni plan finansowy na najbliższe
4 lata, w którym to znalazło miejsce na zapis dotyczący 3% wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji począwszy od 2012 roku.

- ETAPU PRAC NAD PROGRAMEM MODERNIZACJI POLICJI NA LATA 2012 – 2015
Na chwilę obecną istnieją dwa projekty ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2012-2015.
W dniu 05 kwietnia br. Jerzy MILLER - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył wniosek do Donalda TUSKA - Premiera RP w sprawie kontynuowania prac nad tzw. ustawą modernizacyjną na lata 2012 – 2015.
W przygotowanym programie rządowym znalazł się zapis dotyczący planowanego wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji
w kolejnych latach obowiązywania ustawy: w drugim roku o 100,- i kolejnych po 150,- złotych w skali roku.
Program nie przewiduje zwiększenia ilości etatów cywilnych na kontynuowanie procesu przesuwania etatów policyjnych z komórek logistycznych do zadań podstawowych w Policji.

Drugi z projektów to projekt poselski autorstwa posła PIS Jarosława Zielińskiego. Projekt ten znacząco różni się od koncepcji opracowanej przez MSWiA. Czas modernizacji Policji przewidziano na cztery lata a wydatki zostały określone na kwotę 1 760 104 tys. złotych. Środki w wysokości 71 008 tys. złotych zaplanowane w poselskim projekcie ustawy będą mogły być przeznaczone
na sfinansowanie zatrudnienia 1500 pracowników. Jednocześnie nie uwzględniono środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Policji.

- ZARZĄDZENIA KGP NR 88 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji Gen. insp. Andrzej MATEJUK – Komendant Główny Policji przekonywał, iż nie ma zagrożenia zwalniania pracowników w wyniku alokacji etatów pomiędzy poszczególnym garnizonami. Wszystkie ruchy kadrowe w tym zakresie będą odbywały się wyłącznie na wakatach.
W 2011 roku sprawa przesunięć etatowych została już zakończona.

- NAGRODY UZNANIOWE
Komendant Główny Policji podkreślał istotę wypracowania czytelnych kryteriów przyznawania pracownikom nagród uznaniowych. Uzgodnione zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminy nagradzania i premiowania stanowić mają bazę do przyznawania nagród pracownikom za wyróżniającą się starannością, dokładnością i prawidłowością pracę. Tylko jasność kryteriów – zdaniem Komendanta, umożliwi przyznawanie nagród również za działalność społeczną na rzecz Policji m.in. za rozpowszechnianie dobrego imienia Policji wśród społeczeństwa, jak również inne działania wpływające na poprawę wizerunku Policji.

- FUNDUSZ PREWENCYJNY PZU
Problematyka Funduszu Prewencyjnego PZU analogicznie, jak zagadnienie związane z CUL wymaga odrębnego spotkania związanego z pochyleniem się nad tym tematem, w celu wypracowania nowych, skutecznych zasad funkcjonowania. Komendant Główny Policji oczekuje propozycji związanych z przygotowaniem zmian do umowy umożliwiającej sprawniejsze korzystanie
ze środków Funduszu Prewencyjnego.

- SPRAWY BHP
Dyrektor Biura Kontroli KGP zaprosił do zapoznania się z analizą stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji za 2010 rok, która znajduje się w dostępnym w każdej jednostce INTRANECIE.


J.S-T, M.K, J.Ć.
marjory dnia kwiecień 07 2011 18:08:13 ·
Sprzeciw w sprawie nowych naliczeń etatowych ciąg dalszy.
W odpowiedzi na pismo Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji V-ce Przewodniczący Komisji Krajowej ZZ Pracowników Policji w Katowicach Józef Ćwikliński przesłał nadawcy pismo o następującej treści:

Aby zapoznać się z jego treścią kliknij tutaj.

Pismo dyrektora kliknij tutaj.Administrator dnia kwiecień 01 2011 19:04:17 ·
Spotkanie z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Policji
W dniu 8 marca 2011 roku odbyło się spotkanie Prezydium Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji z kierownictwem służbowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie reprezentowanym przez: insp. Dariusza DZIAŁO – Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz insp. Mirosława SOKALA – I Z-cę Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

W spotkaniu ze strony naszego związku udział wzięli:
Józef ĆWIKLIŃSKI – Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP,
Joanna STEC – TRZPIL –V-ce Przewodnicząca LZW ZZPP,
Marek WŁODARCZYK –V-ce Przewodniczący LZW ZZPP,
Zenon JĘDRUSZKO – Sekretarz LZW ZZPP,
Anna KOTKOWSKA – Skarbnik LZW ZZPP,
Małgorzata KUBAK – Członek LZW ZZPP,
Janina BUTKIEWICZ – Członek LZW ZZPP.

Podczas dwóch godzin rozmów omówione zostały plany kierownictwa garnizonu lubelskiego w zakresie polityki kadrowej związanej z wejściem w życie Zarządzenia Nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 01 lutego br. w sprawie naliczeń etatowych w Policji. W przypadku niekorzystnego wyliczenia ilości etatów w naszym garnizonie i konieczności oddania do KGP etatów pracowniczych (jak to ma miejsce w przypadku etatów policyjnych) otrzymaliśmy zapewnienie, iż w pierwszej kolejności oddane zostaną wakaty a ewentualną, podkreślamy ewentualną redukcję zatrudnienia, rozpocznie wypowiadanie umów o pracę pracownikom posiadającym już uprawnienia emerytalne. Takie rozwiązanie spowoduje najmniejsze koszty społeczne i pozostawi możliwość pracy osobom, dla których praca w Policji to jedyne źródło utrzymania.

Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu był podział funduszu nagród tworzonego w wysokości 3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia pracowników Policji. Strona związkowa opierając się na konkretnych przykładach udowodniła, iż dotychczasowa polityka kierownictwa KWP w Lublinie dotycząca określania dolnego limitu wysokości przyznawanych nagród tylko dla tych pracowników, którzy osiągają ponadprzeciętne efekty w pracy wprowadziła wiele zamieszania i nieprawidłowości wśród pracowników zatrudnionych w poszczególnych wydziałach komendy wojewódzkiej oraz w komendach powiatowych i miejskich województwa lubelskiego. W celu unormowania warunków pracy, poprawy atmosfery panującej wśród współpracowników - Związek Zawodowy Pracowników Policji zaproponował podjęcie próby wypracowania czytelnych zasad/reguł podziału nagród. Wyszliśmy z założenia, że należy szukać pomysłów na wyeliminowanie negatywnych emocji towarzyszących wszystkim dotychczasowym podziałom funduszu nagród. Niech jasność kryteriów rozdziału tych środków finansowych przyniesie wyrugowanie z naszej rzeczywistości niezdrowej rywalizacji, poczucia niesprawiedliwości i wypalenia zawodowego a przyniesie motywację do pracy i satysfakcję wyrażającą się m.in. adekwatną do wkładu pracy i zaangażowania gratyfikacją finansową.

W dniu 14 marca Lubelski Komendant Wojewódzki Policji Decyzją Nr 49/2011 powołał 11-osobowy zespół do opracowania zasad podziału nagród dla urzędników i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych. W składzie tego zespołu znajdują się trzy osoby reprezentujące naszą organizację związkową. Termin zakończenia prac został określony na dzień 15 kwietnia br.

Zapraszamy do przedstawiania swoich propozycji z zakresu rozdziału tego funduszu i przysłanie ich do Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP. Swoje pomysły można również przedstawić telefonicznie.tekst: J.Ć., J. S-T.
marjory dnia marzec 15 2011 19:37:43 ·
Sprzeciw w sprawie nowych naliczeń etatowych.
W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji wyraża zdecydowany sprzeciw wobec postępowania kierownictwa Komendy Głównej Policji. W związku z tym wystosowano pismo do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzej MATEJUKA.

Klikając TUTAJ , można zapoznać się z treścią pisma.

Natomiast TUTAJ dostępna jest treść zarządzenia w wersji PDF.

marjory dnia luty 21 2011 22:29:13 ·
Pismo dot. projektu ustawy o modernizacji Policji
Viceprzewodniczący Komisji Krajowej Józef Ćwikliński w imieniu Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji wystosował pismo do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego. Dotyczy ono projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 2012 -2015”

Aby zapoznać się z jego treścią kliknij TUTAJ.

marjory dnia luty 02 2011 20:37:11 ·
Strona 55 z 60 << < 52 53 54 55 56 57 58 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?